Statistical Measures of Affluence: Macroregions in Poland

Alicja Wolny-Dominiak, Anna Sączewska-Piotrowska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Statystyczne miary zamożności – makroregiony w Polsce

Cel: W artykule przeanalizowano zamożność dochodową w Polsce w podziale na makroregiony, wykorzystując wskaźniki statystyczne oparte na rozkładzie dochodów.

Metodyka badań: W analizie wykorzystano grupę miar opartych na rozkładzie dochodów w badanej populacji. Miary te charakteryzują daną populację pod względem zasięgu i (lub) intensywności zamożności. Analizowane są również nierówności dochodowe i polaryzacja dochodowa. Wszystkie obliczenia opierają się na europejskim badaniu warunków życia ludności (EU-SILC) z 2018 r.

Wyniki badań: Zamożność dochodowa w makroregionach Polski jest bardzo zróżnicowana. Największym udziałem zamożnych charakteryzuje się makroregion województwo mazowieckie. Również inne mierniki zamożności pokazują, że region ten jest zdecydowanie najbogatszy.

Wnioski: Podstawowe miary nierówności i polaryzacji dochodów pozwalają uzyskać wstępny obraz zamożności dochodowej, ale otrzymanie szczegółowych informacji o tym zjawisku jest możliwe dzięki określonym miarom zasięgu i intensywności zamożności dochodowej. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zamożność jest w Polsce zjawiskiem bardzo zróżnicowanym, co powinno skłonić rząd do podjęcia odpowiednich działań zachęcających przedsiębiorców do inwestowania kapitału w mniej zamożnych makroregionach.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przedstawione w artykule badania pokazują, jak analizować zamożność dochodową, wykorzystując miary statystyczne oparte na rozkładzie dochodów gospodarstw domowych. Wypełniają one lukę w analizach dochodowych skupiających się przede wszystkim na ubóstwie oraz dają możliwość zdobycia wiedzy na temat zamożności dochodowej, a także osób zamożnych mających istotny wpływ na gospodarkę, politykę i inne aspekty życia.


Słowa kluczowe


dochód, miary zamożności, polaryzacja dochodu, pakiet affluenceIndex, makroregiony w Polsce

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Alfons A., Templ M. (2013), Estimation of Social Exclusion Indicators from Complex Surveys: The R Package Laeken, “Journal of Statistical Software”, vol. 54(15), https://doi.org/10.18637/jss.v054.i15.

Alichi A., Kantenga K., Solé J. (2016), Income Polarization in the United States, IMF Working Paper no. WP/16/121, Washington, DC, https://doi.org/10.2139/ssrn.2882555.

Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2002), Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, New York.

Bach S., Corneo G., Steiner V. (2009), From Bottom to Top: The Entire Income Distribution in Germany, 1992–2003, “Review of Income and Wealth”, vol. 55(2), https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00317.x.

Berihuete A., Ramos C. D., Sordo M. A. (2018), rtip: Inequality, Welfare and Poverty Indices and Curves Using the EU-SILC Data, R package version 1.1.1, https://CRAN.R-project.org/package=rtip (accessed: 10.02.2022).

Bose A., Chakravarty S. R., D’Ambrosio C. (2014), Richness Orderings, “The Journal of Economic Inequality”, vol. 12(1), https://doi.org/10.1007/s10888-013-9249-4.

Brzeziński M. (2010), Income Affluence in Poland, “Social Indicators Research”, vol. 99(2), https://doi.org/10.1007/s11205-010-9580-0.

Chakravarty S. R. (1983), A New Index of Poverty, “Mathematical Social Sciences”, vol. 6(3), https://doi.org/10.1016/0165-4896(83)90064-1.

Danziger S., Gottschalk P., Smolensky E. (1989), How the Rich Have Fared, 1973–1987, “American Economic Review”, vol. 79(2).

Di Maggio F., Romanowski P., Walter C. (2003), Eastern European Banking Matures, “The McKinsey Quarterly”, no. 2.

Eurostat (2018), Glossary: Equivalised Disposable Income, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Equivalised_disposable_income (accessed: 7.11.2020).

Feenberg D. R., Poterba J. M. (2000), The Income and Tax Share of Very High-income Households, 1960–1995, “American Economic Review”, vol. 90(2), https://doi.org/10.1257/aer.90.2.264.

Foster J., Greer J., Thorbecke E. (1984), A Class of Decomposable Poverty Measures, “Econometrica”, vol. 52(3), https://doi.org/10.2307/1913475.

Franzini M., Granaglia E., Raitano M. (2016), Extreme Inequalities in Contemporary Capitalism. Should We Be Concerned about the Rich?, Springer, Switzerland.

Godechot O. (2012), Is Finance Responsible for the Rise in Wage Inequality in France?, “Socio-Economic Review”, vol. 10(3), https://doi.org/10.1093/ser/mws003.

Grabka M., Frick J. (2008), The Shrinking German Middle Class – Signs of Long-term Polarization in Disposable Income?, “DIW Berlin Weekly Report”, vol. 4(4).

GUS (2019), Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2018 [Incomes and Living Conditions of the Population of Poland – Report from the EU-SILC Survey of 2018], GUS, Warszawa.

Haughton J., Khandker S. R. (2009), Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank, Washington.

Hutton R. (2006), Rich Spurn Ultra Luxury Cars, “The Sunday Times”, November 5.

KPMG (2019), Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia [The Luxury Goods Market in Poland. Luxury for Generations], KPMG, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/12/pl-raport-kpmg-w-polsc-pt-rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-2019.pdf (accessed: 28.11.2020).

Kucharska P. (2020), Ocena skuteczności programu „Rodzina 500+” w zakresie ograniczenia ubóstwa i zwiększenia dzietności w Polsce [The Effectiveness of Poland’s “Family 500+” Programme in Terms of Reducing Poverty and Increasing the Fertility Rate], “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, vol. 5(989), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0989.0505.

Leigh A. (2009), Top Incomes (in:) Handbook of Economic Inequality, W. Salverda, B. Nolan, T. Smeeding (eds), Oxford University Press, Oxford.

Lewkowicz-Grzegorczyk K. A. (2021), The Concept of Fairness as a Criterion for the Assessment of the Personal Income Tax in Poland, “Optimum. Economic Studies”, vol. 106(4), https://doi.org/10.15290/oes.2021.04.106.07.

Medeiros M. (2006), The Rich and the Poor: The Construction of an Affluence Line from the Poverty Line, “Social Indicators Research”, vol. 78(1), https://doi.org/10.1007/s11205-005-7156-1.

Peichl A., Schaefer T., Scheicher C. (2010), Measuring Richness and Poverty: A Micro Data Application to Europe and Germany, “Review of Income and Wealth”, vol. 56(3), https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2010.00404.x.

Pessoa D., Damico A., Jacob G. (2021), convey: Income Concentration Analysis with Complex Survey Samples, R package version 0.2.3, https://CRAN.R-project.org/package=convey (accessed: 10.02.2022).

Piketty T., Saez E. (2003), Income Inequality in the United States, 1913–1998, “Quarterly Journal of Economics”, vol. 118(1), https://doi.org/10.1162/00335530360535135.

Radziukiewicz M. (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce [The Extent of Poverty in Poland], PWE, Warszawa.

Research Institute (2020), Global Wealth Report 2020, Credit Suisse Research Institute, https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2020-en.pdf (accessed: 30.11.2020).

Sączewska-Piotrowska A. (2015), Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego [Identification of Determinants of Income Richness Using Logistic Regression Model], “Zarządzanie i Finanse”, vol. 4(2).

Sączewska-Piotrowska A. (2018), Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne [Income Affluence of Households. Determinants, Dynamics, Spatial Differentiation], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Sen A. K. (1997), On Economic Inequality. Expanded Edition with a Substantial Annexe by J. E. Foster and A. Sen, Clarendon Press, Oxford.

Serwacki J. (2020), Danina solidarnościowa – ile prawdy, ile mistyfikacji [Solidarity Levy – How Much Truth, How Much Mystification] (in:) W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków: część 1, Ł. Ospara (ed.), Art Foto Ecoformat Robert Bogudziński, Lublin.

Törmälehto V.-M. (2017), High Income and Affluence: Evidence from the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Statistical Working Papers, European Union, Brussels, https://doi.org/10.2785/611164.

Wolfson M. C. (1994), When Inequalities Diverge, “The American Economic Review”, vol. 84(2).

Wolny-Dominiak A., Sączewska-Piotrowska A. (2021), affluenceIndex: Affluence Indices, R package version 2.0, https://CRAN.R-project.org/package=affluenceIndex (accessed: 10.02.2022).

Zeileis A. (2014), ineq: Measuring Inequality, Concentration, and Poverty, R package version 0.2-13, https://CRAN.R-project.org/package=ineq (accessed: 10.02.2022).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0102