Determinants of Employees’ Occupational Well-being during the COVID-19 Pandemic

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0205

Słowa kluczowe:

samopoczucie zawodowe, determinanty dobrostanu, COVID-19, analiza skupień

Abstrakt

Tytuł artykułu: Czynniki decydujące o samopoczuciu zawodowym pracowników w warunkach pandemii COVID-19

Cel: Celem pracy jest eksploracja czynników decydujących o samopoczuciu zawodowym pracowników w warunkach pandemii COVID-19.

Metodyka badań: W artykule przedstawiono wyniki badania, które przeprowadzono w styczniu 2021 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie pracujących Polaków (N = 1000). Do opracowania wyników badania zastosowano hierarchiczną analizę skupień, metodę Warda oraz jednoczynnikowy test ANOVA.

Wyniki badań: Badanie empiryczne pozwoliło zidentyfikować trzy relatywnie jednorodne grupy pracowników pod względem czynników decydujących o samopoczuciu zawodowym. Pierwsza grupa wskazała na dwa równie ważne czynniki: interesującą pracę i pewność zatrudnienia oraz dwa czynniki najmniej istotne: równowagę między życiem prywatnym i zawodowym oraz dobrą współpracę z przełożonym. Druga wyodrębniona grupa uzależnia swoje samopoczucie zawodowe głównie od jednego czynnika, jakim jest pewność zatrudnienia, a za najmniej istotne uważa prestiż wykonywanej pracy i możliwości rozwoju. Trzecia grupa także wskazała tylko jeden czynnik, który wpływa na jej samopoczucie zawodowe – jest nim interesująca praca. Najmniej ważne są dla niej z kolei pewność zatrudnienia i prestiż wykonywanej pracy.

Wnioski: W rezultacie wyodrębniono dwa kluczowe czynniki: bezpieczeństwo pracy i ciekawą pracę. Polscy pracownicy dzielą się na trzy grupy: 1) osób, dla których ważne są oba wskazane czynniki, 2) osób skoncentrowanych głównie na bezpieczeństwie pracy oraz 3) osób, dla których najważniejsza jest interesująca praca.

Wkład w rozwój dyscypliny: Artykuł wzbogaca wiedzę na temat determinantów dobrostanu zawodowego pracowników w warunkach pandemii COVID-19. Wyniki są ważne dla świadomego zarządzania pracownikami i dostarczają praktycznych wskazówek ułatwiających motywowanie pracowników w warunkach pandemii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aktualności rynku pracy, styczeń 2021 (2021), IARP, Warszawa, https://iarp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/rynek-pracy_styczen_2021.pdf (accessed: 16.02.2022).

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – I kwartał 2021 roku (2021), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2021-roku,4,41.html (accessed: 16.02.2022).

Bakker A. B., Wingerden J. van (2020), Rumination about COVID-19 and Employee Well-being: The Role of Playful Work Design, “Canadian Psychology/Psychologie canadienne”, vol. 62(1), https://doi.org/10.1037/cap0000262.

Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, “Nauka”, no. 1.

Dyrbye L. N., Satele D., Shanafelt T. (2016), Ability of a 9-Item Well-Being Index to Identify Distress and Stratify Quality of Life in US Workers, “Journal of Occupational and Environmental Medicine”, vol. 58(8), https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000798.

Ilska M., Kołodziej-Zaleska A. (2018), Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, no. 123.

Johnson S., Robertson I. T., Cooper C. L. (2018), Well-being. Productivity and Happiness at Work, 2nd ed., Palgrave-Macmillan, Cham.

Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.

Kniffin K. M., Narayanan J., Anseel F., Antonakis J., Ashford S. P., Bakker A. B., Bamberger P., Bapuji H., Bhave D. P., Choi V. K., Creary S. J., Demerouti E., Flynn F. J., Gelfand M. J., Greer L. L., Johns G., Kesebir S., Klein P. G., Lee S. Y., Ozcelik H., Petriglieri L. J., Rothbard N. P., Rudolph C. W., Shaw J. D., Sirola N., Wanberg C. R., Whillans A., Wilmot M. P., Vugt M. van (2021), COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action, “American Psychologist”, vol. 76(1), https://doi.org/ 10.1037/amp0000716.

Marmot M. (2010), Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review, Strategic Review of Health Inequalities in England post-2010, https://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review/fair-society-healthy-lives-full-report-pdf.pdf (accessed: 16.02.2022).

Möhring K., Naumann E., Reifenscheid M., Wenz A., Rettig T., Krieger U., Friedel S., Finkel M., Cornesse C., Blom A. G. (2021), The COVID-19 Pandemic and Subjective Well-being: Longitudinal Evidence on Satisfaction with Work and Family, “European Societies”, no. 23:sup1, https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833066.

Raport: Global Human Capital Trends 2021 (2020), Deloitte, https://www2.deloitte.com/ pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2021.html (accessed: 16.02.2022)

Robertson I. (2016), The 6 Essentials of Workplace Wellbeing, “Occupational Health & Wellbeing”, vol. 68(10).

Ryan R. M., Deci E. L. (2001), On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being, “Annual Review of Psychology”, vol. 52, https:// doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141.

Ryff C. D. (1989), Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-being, “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 57(6), https://doi.org/ 10.1037/0022-3514.57.6.1069.

Ryff C. D. (2013), Eudaimonic Well-being and Health: Mapping Consequences of Self-realization (in:) The Best within Us: Positive Psychology Perspectives on Eudaimonia, A. S. Waterman (ed.), American Psychological Association, https://doi.org/ 10.1037/14092-005.

Seligman M. E. P. (2012), Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, Atria Paperback, New York.

Tabor-Błażewicz J. (2021), Dobrostan pracowników. Koncepcje, zadania, wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Warr P. (2006), Differential Activation of Judgments in Employee Well-being, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 79(2), https://doi.org/10.1348/ 096317905X52652.

Well-being 5 Toolkit (2017), Gallup-Healthways, http://static1.squarespace.com/static/ 55badabde4b0315175afa387/t/5679899ac647ad4d61528831/1450805658499/Workplace+Well-Being+5+FAQS.pdf (accessed: 2.04.2021).

Opublikowane

2022-11-10

Numer

Dział

Artykuły