Socially Responsible Management of Human Resources in SMEs during the COVID-19 Pandemic

Jolanta Stec-Rusiecka, Agata Warmińska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19

Cel: Celem artykułu jest ustalenie, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Metodyka badań: W artykule dokonano przeglądu literatury w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi w MŚP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie metody badań ankietowych. Zastosowano technikę badań internetowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badaniami objęto 241 małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski Południowo-Wschodniej.

Wyniki badań: Głównym problemem badawczym była analiza wpływu pandemii COVID-19 na kontynuowanie przez MŚP społecznie odpowiedzialnych działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W wyniku przeprowadzonych badań hipoteza 1 (istnienie zależności pomiędzy stosowaniem społecznej odpowiedzialności przed pandemią COVID-19 a realizacją działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w czasie pandemii) została zweryfikowana pozytywnie, natomiast hipoteza 2 (realizacja działań społecznie odpowiedzialnych nie zależy od lokalizacji MŚP) nie została potwierdzona.

Wnioski: Wyniki badań wskazują, że w czasie pandemii COVID-19 przedsiębiorcy nadal uwzględniali w ocenie pracowników działania na rzecz CSR, nagradzali je oraz zapewniali pracownikom korzystne warunki pracy, a także wspierali ich w szkoleniach i rozwoju zawodowym.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone przez autorki pracy badania i ich analiza wzbogacają dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze społecznej odpowiedzialności o dane dotyczące społecznego zaangażowania pracodawców na rzecz pracowników w sytuacji kryzysowej.


Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), społeczna odpowiedzialność organizacji (CSR), pandemia COVID-19

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Açikgöz Ö., Günay A. (2020), The Early Impact of the Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy, “Turkish Journal of Medical Sciences”, vol. 50(9), https://doi.org/10.3906/sag-2004-6.

Adamik A. (2003), Zasoby i umiejętności w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. 4(2).

Anderson R. M., Heesterbeek H., Klinkenberg D., Hollingsworth T. D. (2020), How Will Country-based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic?, “The Lancet”, vol. 395(10228), https://doi.org/10.1016%2FS0140-6736(20)30567-5.

Aurangzeb, Asif M., Amin M. K. (2021), Resources Management and SME’s Performance, “Humanities & Social Sciences Reviews”, vol. 9(3), https://doi.org/10.18510/hssr.2021.9367.

Baker T., Judge K. (2020), How to Help Small Businesses Survive COVID-19, Columbia University School of Law, Center for Law & Economic Studies, Working Paper, no. 620.

Bem-Kozieł K. (2008), CSR a efektywność pracy (in:) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, M. Bąk, P. Kulawczuk (eds), IBnDiPP, Warszawa.

Burgdorf R. K. (2021), COVID-19 and Its Effect on CSR, MA in Culture, Communication & Globalization, Master Programme, Aalborg University, Aalborg.

Camilleri M. A. (2021), The Employees’ State of Mind during COVID-19: A Self-determination Theory Perspective, “Sustainability”, vol. 13(7), https://doi.org/10.3390/su13073634.

Ceranić S., Popović B. (2009), Human Resources Management in Small and Medium Enterprises, “Applied Studies in Agribusiness and Commerce”, vol. 3(1–2).

Cucculelli M., Peruzzi V. (2018), Post-crisis Firm Survival, Business Model Changes, and Learning: Evidence from the Italian Manufacturing Industry, “Small Business Economics”, vol. 54(2).

Cyran K. (2017), Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, “Studia Ekonomiczne”, vol. 343.

Drucker P. F. (1998), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Fabi B., Raymond L., Lacoursière R. (2009), Strategic Alignment of HRM Practices in Manufacturing SMEs: A Gestalts Perspective, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 16(1), https://doi.org/10.1108/14626000910932854.

Gregurec I., Tomičić Furjan M., Tomičić-Pupek K. (2021), The Impact of COVID-19 on Sustainable Business Models in SMEs, “Sustainability”, vol. 13(3), https://doi.org/10.3390/su13031098.

Hayton J. C. (2003), Strategic Human Capital Management in SMEs: An Empirical Study of Entrepreneurial Performance, “Human Resources Management”, vol. 42(4), https://doi.org/10.1002/hrm.10096.

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (2010), BSI, https://www.bsigroup.com/en-GB/ISO-26000-Social-Responsibility/ (assessed: 14.02.2020).

Johnson E. K. (2000), The Practice of Human Resource Management in New Zealand: Strategic and Best Practice?, “Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 38(2), https://doi.org/10.1177/103841110003800206.

Karabag S. F. (2020), An Unprecedented Global Crisis! The Global, Regional, National, Political, Economic and Commercial Impact of the Coronavirus Pandemic, “Journal of Applied Economics and Business Research”, vol. 10(1).

Klimek J. (2019), Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Difin, Warszawa.

Kok J. de, Uhlaner L. M. (2001), Organization Context and Human Resource Management in the Small Firm, “Small Business Economics”, vol. 17(4).

Kraus S., Clauss T., Breier M., Gast J., Zardini A., Tiberius V. (2020), The Economics of COVID-19: Initial Empirical Evidence on How Family Firms in five European Countries Cope with the Corona Crisis, “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, vol. 26(5), https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2020-0214.

Le H., Nguyen T., Ngo C., Pham T., Le T. (2020), Policy Related Factors Affecting the Survival and Development of SMEs in the Context of Covid 19 Pandemic, “Management Science Letters”, vol. 10(15), https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.025.

Mahmud A., Ding D., Hasan M. M. (2021), Corporate Social Responsibility: Business Responses to Coronavirus (COVID-19) Pandemic, “SAGE Open”, vol. 11(1), https://doi.org/10.1177%2F2158244020988710.

Maignan I., Ferrell O. C. (2004), Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework, “Journal of the Academy of Marketing Science”, vol. 32(1), https://doi.org/10.1177%2F0092070303258971.

Management Training in SMEs (2002), OECD, Paris.

Matejun M., Motyka A. (2016), Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MŚP, Monografie Politechniki Łódzkiej nr 2199, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Matuska E., Koczerga M. (2021), Pandemia COVID-19 – ku humano-centrycznemu modelowi zarządzania zasobami ludzkimi (in:) Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19, P. Walentynowicz, A. Sałek-Imińska (eds), Akademia Pomorska w Słupsku, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

McCloskey B., Heymann D. L. (2020), SARS to Novel Coronavirus – Old Lessons and New Lessons, “Epidemiology & Infection”, vol. 148(e22), https://doi.org/10.1017/S0950268820000254.

Moradian N. et al. (2020), The Urgent Need for Integrated Science to Fight COVID-19 Pandemic and Beyond, “Journal of Translational Medicine”, vol. 18, https://doi.org/10.1186/s12967-020-02364-2.

Naz F., Aftab J., Awais M. (2016), Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs in Multan, Pakistan, “International Journal of Management, Accounting and Economics”, vol. 3(11).

Nguyen T. V., Bryant S. E. (2004), A Study of the Formality of Human Resource Management Practices in Small and Medium-size Enterprises in Vietnam, “International Small Business Journal”, vol. 22(6), https://doi.org/10.1177%2F0266242604047412.

Qiu S. C., Jiang J., Liu X., Chen M. H., Yuan X. (2021), Can Corporate Social Responsibility Protect Firm Value during the COVID-19 Pandemic?, “International Journal of Hospitality Management”, vol. 93, 102759, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102759.

Rodrigues M., Franco M., Sousa N., Silva R. (2021), Reviewing COVID-19 Literature on Business Management: What It Portends for Future Research?, “Sustainability”, vol. 13(11), https://doi.org/10.3390/su13115995.

Rok B. (2012), Podstawy odpowiedzialnej konkurencji (in:) Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Runyan R. C. (2006), Small Business in the Face of Crisis: Identifying Barriers to Recovery from a Natural Disaster 1, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, vol. 14(1), https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00477.x.

Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Teneta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowana realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Wiesner R., McDonald J. (2001), Bleak House or Bright Prospect? Human Resource Management in Australian SMEs, “Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 39(2), https://doi.org/10.1177%2F103841110103900203.

Zakrzewska-Bielawska A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP w kontekście zachowań innowacyjnych (in:) Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (eds), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0204