Zrównoważony rozwój produktu kosmetycznego

Jerzy Żuchowski, Magdalena Paździor

Streszczenie


Cel: Zaproponowanie modelowego rozwiązania dla procesowego równoważenia produktu kosmetycznego w cyklu jego życia oraz zdefiniowanie zrównoważonego kosmetyku przez pryzmat wartości dodanych, które odróżniają go od produktu konwencjonalnego.

Metodyka badań: Badania przeprowadzono na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz oceny porównawczej strategii wspierających zrównoważony rozwój. Opierając się na wymaganiach prawnych oraz założeniach strategicznych gospodarki cyrkulacyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, ukazano racjonalne kierunki rozwoju zrównoważonego kosmetyku.

Wyniki badań: Stwierdzono brak umiejscowienia zrównoważonego produktu kosmetycznego w matrycy dyscyplinarnej paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Opracowano model kosmetyku zrównoważonego. Wskazano istotne wartości dodane pochodzące z obszarów determinujących zrównoważony kosmetyk.

Wnioski: Analiza tematyki w zaproponowanym podejściu pozwala zwiększyć rozpoznawalność zrównoważonego kosmetyku, rozumianego nie tylko jako skutek, ale też stymulator zrównoważonego rozwoju. W dążeniu do coraz wyższego poziomu zrównoważenia dostrzeżono znaczenie odpowiedniego doboru surowców i opakowań, a także gospodarki wodnej i energetycznej oraz edukacji konsumenckiej.

Wkład w rozwój dyscypliny: Pogłębienie i aktualizacja wiedzy w zakresie definiowania kosmetycznych produktów zrównoważonych oraz oceny optimum zakładanych zrównoważonych wartości. Opracowany model zrównoważonego produktu kosmetycznego  nadaje procesowi doskonalenia jakości nowy kierunek.


Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój, produkt, kosmetyk, konsument

Pełny tekst

PDF

Literatura


Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030: w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce (2017), OECD, https://doi.org/10.1787/97892642655981-pl.

Backhaus T., Faust M. (2012), Predictive Environmental Risk Assessment of Chemical Mixtures: A Conceptual Framework, „Environmental Science and Technology”, nr 46(5), https://doi.org/10.1021/es2034125.

Borys T. (2010), Dekada ewolucji dla zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, nr 5.

Brundtland Report (1987), Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, UN-Dokument A/42/427, United Nations, Oslo, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.

COM (2008), 397 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan, Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0397&from=EN.

COM (2009), 693 final, Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the State of Implementation of Integrated Product Policy, Brussels, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0693:FIN:EN:PDF.

COM (2019), 640 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – the European Green Deal, Brussels, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf.

COM (2020), 98 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Circular Economy Action Plan – for a Cleaner and More Competitive Europe, Brussels, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)98〈=en.

Cruz L.S., Katz-Gerro T. (2016), Urban Public Transport Companies and Strategies to Promote Sustainable Consumption Practices, „Journal of Cleaner Production”, vol. 123, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.007.

Dacko M. (2011), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych – inspiracje, ewolucja, perspektywy (w:) Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa.

Dobra praktyka zrównoważonego rozwoju (ZR) dla przemysłu kosmetycznego (2015), Cosmetics Europe, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, https://www.kosmetyczni.pl/uploads/dokumenty/Dobra_praktyka_Zrownowanonego_Rozwoju_CE_PZPK_2012.pdf.

Emery B. (2012), Sustainable Marketing, Pearson, London.

Fuchs D., Sahakian M., Gumbert T., Di Giulio A., Maniates M., Lorek S., Graf A. (2021), Consumption Corridors – Living a Good Life within Sustainable Limits, Rutledge Focus, London.

Kozik N. (2020), Rozpoznawalność certyfikatów kosmetyków naturalnych i organicznych wśród młodych konsumentów (w:) Innowacje w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. M. Popek, UM w Gdyni, Gdynia.

Latoszek E., Proczek M., Krukowska M. (2016), Zrównoważony rozwój a globalne dobro publiczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Leleux B., Kaaij J. van der (2018), Winning Sustainability Strategies, Palgrave Macm, London.

Martin D., Schouten J. (2012), Sustainable Marketing, Prentice Hall, New Jersey.

Maslow A. (2016), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pabian A. (2017), Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych, „Przegląd Organizacji”, nr 8, https://doi.org/10.33141/po.2017.08.02.

Political Agreement on New Common Agricultural Policy: Fairer, Greener, More Flexible (2021), European Commission, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2711.

Rakoczy B. (2018), Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (2015), Resolution A/RES/70/1, United Nations, New York, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.

Rokicka E., Woźniak W. (2016), W kierunku na zrównoważony rozwój. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018, poz. 2227).

Wilk J. (2015), Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 38, https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.38-17.

Zajkowska M. (2015), Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-29.

Zaremba-Warnke S. (2016), Marketing zrównoważony vs. niezrównoważona konsumpcja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 255.

Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych – postawy, zachowania, determinanty (2020), red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE, Katowice.

Żuchowska-Grzywacz M., Żuchowski J. (2020), Koncepcje wspierające zrównoważony rozwój – aspekty prawne i normalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz, Radom.

Żuchowski J., Łagowski E. (2021), Normalizacja w realizacji celów jakościowych koncepcji European Green Deal, „Problemy Jakości”, nr 7–8.

Żuchowski J., Żuchowska-Grzywacz M. (2018), Kierunek na zrównoważony produkt. Aspekty prawne i towaroznawcze, Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB, Radom.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0307