Rola orientacji przedsiębiorczej w kształtowaniu wyników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Marcin Suder

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest określenie konfiguracji wymiarów orientacji przedsiębiorczej (gotowość do podejmowania ryzyka, innowacyjność i proaktywność), które prowadzą do osiągania przez przedsiębiorstwa wysokich wyników i wskazywania w tym zakresie różnic pomiędzy mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Metodyka badań: Przeprowadzone badanie ma charakter ilościowy, wykorzystano w nim rozmytą jakościową analizę porównawczą (fsQCA). Metoda ta została zastosowana oddzielnie dla trzech typów przedsiębiorstw, tj. mikro-, małych i średnich. W badaniu wykorzystano dane pozyskane od 430 firm działających na terenie Małopolski.

Wyniki badań: Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku małych przedsiębiorstw do poprawy wyników mogą prowadzić dwie kombinacje czynników – gotowość do podejmowania ryzyka z proaktywnością oraz proaktywność z innowacyjnością. W przypadku średnich przedsiębiorstw jako wynik badania uzyskano jedną kombinację złożoną z proaktywności i innowacyjności. Jedno rozwiązanie prowadzi również do wysokiego wyniku dla mikroprzedsiębiorstw – jest ono oparte na ryzyku i proaktywności.

Wnioski: Rezultaty badań potwierdzają znaczenie orientacji przedsiębiorczej i jej wymiarów w kontekście poprawy wyników. Ponadto wskazują, że kombinacje czynników prowadzące do wysokich wyników dla różnej wielkości przedsiębiorstw są różne.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia wpływu orientacji przedsiębiorczej na wyniki przedsiębiorstw oraz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MŚP.


Słowa kluczowe


orientacja przedsiębiorcza, ryzyko, innowacyjność, proaktywność, sektor MŚP, fsQCA, wynik firmy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Altinay L., Madanoglu M., De Vita G., Arasli H., Ekinci Y. (2016), The Interface between Organizational Learning Capability, Entrepreneurial Orientation, and SME Growth, „Journal of Small Business Management”, vol. 54, nr 3, https://doi.org/10.1111/jsbm.12219.

Anderson B.S., Kreiser P.M., Kuratko D.F., Hornsby J.S., Eshima Y. (2015), Reconceptualizing Entrepreneurial Orientation, „Strategic Management Journal”, vol. 36, nr 10, https://doi.org/10.1002/smj.2298.

Araújo Lima de P.F., Crema M., Verbano C. (2020), Risk Management in SMEs: A Systematic Literature Review and Future Directions, „European Management Journal”, vol. 38, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.06.005.

Blanc Alquier A.M., Lagasse Tignol M.H. (2006), Risk Management in Small- and Medium-Sized Enterprises, „Production Planning & Control”, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.1080/09537280500285334.

Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M. (2011), Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju (w:) Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Bygrave W.D., Hofer C.W. (1991), Theorizing about Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 16(2), https://doi.org/10.1177/104225879201600203.

Chaston I., Sadler-Smith E. (2012), Entrepreneurial Cognition, Entrepreneurial Orientation and Firm Capability in the Creative Industries, „British Journal of Management”, vol. 23(3).

Cieślik J. (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa.

Codogni M., Duda J., Kusa R. (2017), Entrepreneurial Orientation in High-Tech and Low-Tech SMEs in Malopolska Region, „Managerial Economics”, vol. 18(1), https://doi.org/10.7494/manage.2017.18.1.7.

Cohen B. (2006), Sustainable Valley Entrepreneurial Ecosystems, „Business Strategy and the Environment”, vol. 15(1), https://doi.org/10.1002/bse.428.

do Couto Soares M., Gattermann Perin M. (2019), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: An Updated Meta-Analysis, „RAUSP Management Journal”, vol. 55(2), https://doi.org/10.1108/rausp-01-2019-0014.

Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P. (2006), Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation-Sales Growth Rate Relationship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 30(1), https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00110.x.

Covin J.G., Wales W.J. (2019), Crafting High Impact Entrepreneurial Orientation Research: Some Suggested Guidelines, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 43(1), https://doi.org/10.1177/1042258718773181.

Crilly D. (2011), Predicting Stakeholder Orientation in the Multinational Enterprise: A Mid-Range Theory, „Journal of International Business Studies”, vol. 42(5), https://doi.org/10.1057/jibs.2010.57.

Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 4.

Expósito A., Sanchis-Llopis J.A. (2019), The Relationship between Types of Innovation and SMEs’ Performance: A Multi-Dimensional Empirical Assessment, „Eurasian Business Review”, vol. 9(2), https://doi.org/10.1007/s40821-018-00116-3.

Fiss P.C. (2011), Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research, „Academy of Management Journal”, vol. 54(2), https://doi.org/10.5465/amj.2011.60263120.

Gartner W.B. (1989), „Who Is an Entrepreneur?” Is the Wrong Question, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 13(4), https://doi.org/10.4337/9781783476947.00009.

Hermawati A., Gunawan E. (2021), The Implementation of Dynamic Capabilities for Small and Medium-Sized Enterprises in Creating Innovation, „VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems”, vol. 51(1), https://doi.org/10.1108/vjikms-08-2019-0121.

Hughes M., Morgan R.E. (2007), Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth, „Industrial Marketing Management”, vol. 36(5), https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.04.003.

Ibarra-Cisneros M.-A., Hernandez-Perlines F. (2020), Entrepreneurial Orientation, Absorptive Capacity and Business Performance in SMEs, „Measuring Business Excellence”, vol. 24(4), https://doi.org/10.1108/mbe-09-2019-0091.

Karbowski A., Prokop J. (2019), The Impact of Vertical R&D Cooperation on Market Performance of Firms, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, vol. 7(4), https://doi.org/10.15678/eber.2019.070405.

Kraus S., Coen Rigtering J.P., Hughes M., Hosman V. (2012), Entrepreneurial Orientation and the Business Performance of SMEs: A Quantitative Study from the Netherlands, „Review Management Science”, vol. 6(2), https://doi.org/10.1007/s11846-011-0062-9.

Kreiser P.M., Marino L.D., Kuratko D.F., Weaver K.M. (2013), Disaggregating Entrepreneurial Orientation: The Non-Linear Impact of Innovativeness, Proactiveness and Risk-Taking on SME Performance, „Small Business Economics”, vol. 40(2), https://doi.org/10.1007/s11187-012-9460-x.

Kuratko D.F., Hodgetts R.M. (2001), Entrepreneurship: A Contemporary Approach, Dryden Press, Fort Worth.

Kuratko D.F., Montagno R.V., Hornsby J.S. (1990), Developing an Intrapreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment, „Strategic Management Journal”, vol. 11(5).

Kusa R. (2016), Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej (w:) Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Kusa R. (2017), O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji, „Przegląd Organizacji”, nr 5, https://doi.org/10.33141/po.2017.05.05.

Kusa R., Duda J., Suder M. (2021), Explaining SME Performance with fsQCA: The Role of Entrepreneurial Orientation, Entrepreneur Motivation, and Opportunity Perception, „Journal of Innovation & Knowledge”, vol. 6(4).

Kwiotkowska A. (2017), Wymiary orientacji przedsiębiorczej – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie”, vol. 101.

Legewie N. (2013), An Introduction to Applied Data Analysis with Qualitative Comparative Analysis, „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 14(3), https://doi.org/10.17169/fqs-14.3.1961.

Lisowska R. (2018), Entrepreneurial Orientation Dimensions and the Development of SMEs, ICBIM’18: Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Information Management, https://doi.org/10.1145/3278252.3278272.

Lomberg C., Urbig D., Stöckmann C., Marino L.D., Dickson P.H. (2017), Entrepreneurial Orientation: The Dimensions’ Shared Effects in Explaining Firm Performance, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 41(6), https://doi.org/10.1111/etap.12237.

Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, „Academy of Management Review”, vol. 21(1), https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568.

Lumpkin G.T., Dess G.G. (2001), Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, „Journal of Business Venturing”, vol. 16(5), https://doi.org/10.1016/s0883-9026(00)00048-3.

Martínez-Román J.A., Gamero J., de Loreto Delgado-González M., Tamayo J.A. (2019), Innovativeness and Internationalization in SMEs: An Empirical Analysis in European Countries, „Technological Forecasting and Social Change”, vol. 148, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119716.

Mason M.C., Floreani J., Miani S., Beltrame F., Cappelletto R. (2015), Understanding the Impact of Entrepreneurial Orientation on SMEs’ Performance. The Role of The Financing Structure, „Procedia Economics and Finance”, vol. 23, https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00470-0.

Miles M.P., Arnold D.R. (1991), The Relationship between Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation, „Entrepreneurship: Theory and Practice”, vol. 15(4), https://doi.org/10.1177/104225879101500407.

Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, „Management Science”, vol. 29(7), https://doi.org/10.1287/mnsc.29.7.770.

Misztal A. (2015), Sytuacja gospodarcza Polski a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, vol. 3(40), https://doi.org/10.18778/1429-3730.40.04.

Morris M.H. (1998), Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantages for Individuals, Organizations and Societies, „Quorum Books”, Westport.

Netemeyer R.G., Bearden W.O., Sharma S. (2003), Scaling Procedures: Issues and Applications, SAGE Publishing, Thousand Oaks.

Nogalski B., Karpacz J. (2011), Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.

Pappas I.O., Woodside A.G. (2021), Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for Research Practice in Information Systems and Marketing, „International Journal of Information Management”, vol. 58, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102310.

Pereira L., Tenera A., Bispo J., Wemans J. (2015), A Risk Diagnosing Methodology Web-Based Platform for Micro, Small and Medium Businesses: Remarks and Enhancements (w:) Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Communications in Computer and Information Science. Conference Paper, vol. 454, red. A. Fred, J. Dietz, K. Liu, J. Filipe, Springer, Berlin–Heidelberg.

Poole D.L. (2018), Entrepreneurs, Entrepreneurship and SMEs in Developing Economies: How Subverting Terminology Sustains Flawed Policy, „World Development Perspectives”, vol. 9, https://doi.org/10.1016/j.wdp.2018.04.003.

Putniņš T.J., Sauka A. (2019), Why Does Entrepreneurial Orientation Affect Company Performance?, „Strategic Entrepreneurship Journal”, vol. 14(4), https://doi.org/10.1002/sej.1325.

Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness, „Management Science”, vol. 29(1), https://doi.org/10.1287/mnsc.29.1.33.

Ragin C.C. (1987), The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London.

Ragin C.C. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, University of Chicago Press, Chicago.

Ragin C.C. (2018), User’s Guide to Fuzzy-Set / Qualitative Comparative Analysis 3.0, Department of Sociology, University of California, Irvine.

Ragin C.C., Davey S. (2016), Fuzzy-Set / Qualitative Comparative Analysis 3.0, Department of Sociology, University of California, Irvine.

Rangus K., Slavec A. (2017), The Interplay of Decentralization, Employee Involvement and Absorptive Capacity on Firms’ Innovation and Business Performance, „Technological Forecasting and Social Change”, vol. 120, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.12.017.

Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2009), Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 33(3), https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x.

Rihoux B., Ragin C.C. (2009), Configurational Comparative Methods: Quaitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, SAGE Publishing, Thousand Oaks.

Sathe V. (1989), Fostering Entrepreneurship in the Large Diversified Firm, „Organizational Dynamics”, vol. 18(1), https://doi.org/10.1016/0090-2616(89)90029-6.

Schneider C.Q., Wagemann C. (2012), Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis, „Cambridge University Press”, https://doi.org/10.1017/cbo9781139004244.

Skowrońska A., Tarnawa A. (2022), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Soto-Acosta P., Popa S., Palacios-Marqués D. (2016), E-business, Organizational Innovation and Firm Performance in Manufacturing SMEs: An Empirical Study in Spain, „Technological and Economic Development of Economy”, vol. 22(6), https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1074126.

Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategic Management Journal”, vol. 11(4), https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_7.

Szczepaniec M., Jurkiewicz T. (2009), Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, „Gospodarka Narodowa”, vol. 236(11–12), https://doi.org/10.33119/GN/101226.

Tang Z., Kreiser P.M., Marino L., Dickson P., Weaver K.M. (2009), A Hierarchical Perspective of the Dimensions of Entrepreneurial Orientation, „International Entrepreneurship and Management Journal”, vol. 5(2), https://doi.org/10.1007/s11365-008-0097-9.

Tang J., Tang Z., Katz J.A. (2014), Proactiveness, Stakeholder-Firm Power Difference, and Product Safety and Quality of Chinese SMEs, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 38(5), https://doi.org/10.1111/etap.12029.

Timmons J.A. (1990), New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s, Irwin, Homewood.

Wiklund J., Shepherd D. (2005), Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach, „Journal of Business Venturing”, vol. 20(1), https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.01.001.

Wolak-Tuzimek A., Duda J. (2014), Innovation as a Factor of Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (w:) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, r. 5, Hradec Králové.

Woodside A.G. (2013), Moving beyond Multiple Regression Analysis to Algorithms: Calling for Adoption of a Paradigm Shift from Symmetric to Asymmetric Thinking in Data Analysis and Crafting Theory, „Journal of Business Research”, vol. 66(4), https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.021.

Woźniak M., Duda J., Gąsior A., Bernat T. (2019), Relations of GDP Growth and Development of SMEs in Poland, „Procedia Computer Science”, vol. 159, https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.422.

Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Pavlov D. (2019), Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa – moderująca rola dynamizmu rynku, „Przegląd Organizacji”, vol. 1(948), https://doi.org/10.33141/po.2019.01.02.

Wójcik-Karpacz A., Kraus S., Karpacz J. (2022), Examining the Relationship between Team-Level Entrepreneurial Orientation and Team Performance, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, vol. 28(9), https://doi.org/10.1108/ijebr-05-2021-0388.

Żur A. (2013), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance – Challenges for Research and Practice, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, vol. 1(2), https://doi.org/10.15678/eber.2013.010202.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0998.0403