Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect

Jacek Uchman

Streszczenie


Artykuł prezentuje zagadnienie wypłat dywidend w małych i średnich spółkach z rynku NewConnect. Analiza wypłat nie pozwala doszukać się długookresowej polityki wypłat dywidend w przeważającej większości badanych spółek. Zamiast o polityce dywidend bardziej realistycznie można byłoby mówić o wypłatach dywidend w spółkach. Wypłaty dywidend z różnych powodów nie mają dla badanych spółek priorytetowego charakteru.

Słowa kluczowe


wypłaty dywidend, polityka dywidend, podział zysku, decyzje finansowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Damodaran A. [2007], Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Katowice.

Glen J., Karmokolias Y., Miller R.R., Shah S. [1995], Dividend Policy and Behavior in Emerging Markets, To Pay or Not to Pay, International Finance Corporation, Discussion Paper nr 26, The World Bank, Washington D.C.

Jensen M.C. [1986], Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, „American Economic Review", nr 76, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.99580.

Kowerski M. [2011], Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.

Łukasik G. [2012], Problem samofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Szkice o finansach, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Miller M.H., Modigliani F. [1961], Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, „Journal of Business", nr 34/4, http://dx.doi.org/10.1086/294442.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 [2013], PARP, Warszawa.

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe [2009], red. J. Czekaj, PWN, Warszawa.

Sierpińska M. [1999], Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa.

Szczepankowski P. [2013], Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786.

Ustawa z dnia 2 dnia lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zm.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0208