Elastyczność polskiego rynku pracy - analiza dynamiczna

Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek

Streszczenie


W artykule skupiono się na badaniu elastyczności polskiego rynku pracy w latach 2002-2012. Na wstępie omówione zostały pojęcie i rola deregulacji rynku pracy we współczesnej gospodarce. Przedmiotem zainteresowania było zbadanie skali oraz dynamiki elastyczności polskiego rynku pracy, którą opisywano za pomocą 10 wskaźników cząstkowych. Badanie przeprowadzono za pomocą trzech miar syntetycznych i porównywano zmiany ich wartości w czasie.

Słowa kluczowe


rynek pracy, elastyczność rynku pracy, zmienna syntetyczna, syntetyczne miary rozwoju

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bartosik K. [2012], Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, „Gospodarka Narodowa" nr 11-12.

Elastyczność polskiego rynku pracy [w:] Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? [2004], red. M. Boni, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 73, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.

Ertman A. [2011], Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS, Oeconomia Copernicana, nr 3.

Giegiel A. [2007], Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin.

Góra M. [2003], Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, „Ekonomista", nr 1.

Kwiatkowski E. [2003], Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.

Melich K. [1994], Kilka uwag na temat dynamicznej analizy obiektywnej jakości życia [w:] Ekonometria, Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice-Kraków-Wrocław.

Skórska A. [2007], Przeciwdziałanie bezrobociu [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Sobocka-Szczapa H. [2003], Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.

Wiśniewski Z. [2004], Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0403