Modelowanie aktywności nabywców mieszkań na rynku województwa zachodniopomorskiego

Iwona Foryś, Barbara Batóg

Streszczenie


Aktywność uczestników rynku mieszkaniowego jest ściśle związana z kondycją ekonomiczną gospodarstw domowych, a ta skorelowana z koniunkturą gospodarczą. Ogólna tendencja osłabienia aktywności na rynku nieruchomości w okresie dekoniunktury gospodarczej nie ma tego samego natężenia na wszystkich rynkach lokalnych. Celem badania było sprawdzenie intensywności zawierania umów kupna-sprzedaży mieszkań w różnych okresach koniunktury w województwie zachodniopomorskim. Badanie objęło analizę liczby zawieranych transakcji w czasie, z podziałem na podokresy koniunktury i dekoniunktury gospodarczej oraz z uwzględnieniem sezonowości liczby transakcji ogółem. Zbadana została również zależność liczby zawieranych umów kupna-sprzedaży na rynku mieszkaniowym od zmiennych charakteryzujących stan gospodarki takich jak dochody gospodarstw domowych, przychody ze sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw, liczba nabytych samochodów, wartość sprzedaży detalicznej i stopa bezrobocia. Analizy przeprowadzono w ujęciu miesięcznym dla województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystano dane z rejestrów cen i wartości nieruchomości w starostwach powiatowych, NBP oraz statystyki publicznej. W pracy wykorzystano modele ekonometryczne ze zmiennymi opóźnionymi oraz modele trendu z sezonowością.

Słowa kluczowe


rynek nieruchomości, liczba transakcji, modele ekonometryczne, modele trendu z sezonowością

Pełny tekst

PDF

Literatura


Batóg B., Foryś I. [2011], Modele logitowe w analizie transakcji na warszawskim rynku mieszkaniowym, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 3.

Batóg B., Foryś I. [2013], Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie „Rodzina na swoim", „Wiadomości Statystyczne", nr 5.

Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Johnston J. [1991], Econometric Methods, McGraw-Hill Book Company, New York.

Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.-C. [1985], The Theory and Practice of Econometrics, John Wiley and Sons, New York.

Kośko M., Osińska M., Stempińska J. [2007], Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń.

Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wooldridge J.M. [2013], Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-Western, Mason.

Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0503