Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Witoń

Streszczenie


Gospodarka oparta na wiedzy, ze względu na jakościową zmianę pozycji wiedzy w procesach gospodarczych i jej obecnie główną rolę odgrywaną w tych procesach, jest uważana za nowy paradygmat rozwoju. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy w kontekście jej budowy w krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie analizy statystycznej i testów parametrycznych dowiedziono, że tzw. stare państwa członkowskie UE wydają więcej na B+R w stosunku do swojego PKB niż „nowe” państwa UE. Ponadto wykazano, że „stare” państwa UE charakteryzują się wyższym stopniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, co zostało zmierzone za pomocą wskaźników KI oraz KEI. Negatywnie została zweryfikowana hipoteza zakładająca, że grupa państw UE o słabszym poziomie rozwoju GOW (a więc grupa „nowych” państw) charakteryzuje się większą intensywnością działań rządów skierowanych na produkcję i rozwój wiedzy, co wskazuje na względnie słabe postępy w zakresie budowy GOW w grupie „nowych” krajów UE.


Słowa kluczowe


B+R, GERD, gospodarka oparta na wiedzy, innowacje, Unia Europejska

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth Through Creative Destruction, „Econometrica”, vol. 60, http://dx.doi.org/10.3386/w3223.

Bilbao-Osorio B., Rodriguez-Pose A. [2004], From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU, „Growth and Change”, vol. 35, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.2004.00256.x.

Carlaw K., Oxley L., Walker P., Thorns D., Nuth M. [2006], Beyond the Hype: Intellectual Property and the Knowledge Society/Knowledge Economy, „Journal of Economic Surveys”, vol. 20, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2006.00262.x.

Coates D., Warwick K. [1999], The Knowledge Driven Economy: Analysis and Background [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presentedat a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.

Copus A., Skuras D., Tsegenidi K. [2008], Innovation and Peripherality: An Empirical Comparative Study of SMEs in Six European Union Member Countries, „Economic Geography”, vol. 84, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1944-8287.2008.tb00391.x.

Cox J.C. [2012], Private Goods, Public Goods and Common Pools with Homo Reciprocans, „Southern Economic Journal”, vol. 79 (1), http://dx.doi.org/10.4284/0038-4038-79.1.1.

Crescenzi R. [2005], Innovation and Regional Growth in the Enlarged Europe: The Role of Local Innovative Capabilities, Peripherality, and Education, „Growth and Change”, vol. 36, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.2005.00291.x.

Crescenzi R., Rodriguez-Pose A. [2012], An ‘Integrated’ Framework for the Comparative Analysis of the Territorial Innovation Dynamics of Developed and Emerging Countries, „Journal of Economic Surveys”, vol. 26, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2012.00726.x.

David P.A., Foray D. [2002], An Introduction to the Economy of the Knowledge Society, „International Social Science Journal”, vol. 54, http://dx.doi.org/10.1111/1468-2451.00355.

Fagerberg J. [1994], Technology and International Differences in Growth Rates, „Journalof Economic Literature”, vol. 32, nr 3.

Fagerberg J., Verspagen B. [2002], Technology-gaps, Innovation-diffusion and Transformation: An Evolutionary Interpretation, „Research Policy”, nr 31, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00064-1.

Galar R. [2001], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Jain K., Jha S.K., Mukundan R. [2010], Linking Innovation Process to the Provisioning of Public Goods: The Case of Neglected Diseases, „The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal”, vol. 15(2).

Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Kukliński A. [2001], Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku (szkic memoriału) [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Lambooy J.G. [2000], Regional Growth, Knowledge and Innovation [w:] The Knowledge-based Economy. The Global Challenges of the 21st Century, red. A. Kukliński, W.M. Orłowki, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Leydesdorff L. [2010], The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model, „Annual Review of Information Science and Technology”, vol. 44, http://dx.doi.org/10.1002/aris.2010.1440440116.

Nilsen K. [2010], Economic Theory as it Applies to Public Sector Information, „Annual Review of Information Science and Technology”, vol. 44(1), http://dx.doi.org/10.1002/aris.2010.1440440117.

OECD [2000], Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition, Paris.

Okada A. [2008], The Second-order Dilemma of Public Goods and Capital Accumulation, „Public Choice”, vol. 135 (3–4), http://dx.doi.org/10.1007/s11127-007-9252-z.

Porwit K. [2001], Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Quah D. [1999], Growth and Increasingly Weightless Economies [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presented at a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.

Rodriguez-Pose A. [1999], Innovation Prone and Innovation Averse Societies: Economic Performance in Europe, „Growth and Change”, vol. 30, http://dx.doi.org/10.1111/0017-4815.00105.

Sadowski Z. [2004], Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.

Stiglitz J.E. [1999], Knowledge in the Modern Economy [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presented at a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.

Stiglitz J.E. [2006], Global Public Goods and Global Finance [w:] Advancing Public Goods, red. J.Ph. Touffut, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Świtalski W. [2004], Ekonomia a postęp techniczny: Rola nauki w innowacyjności gospodarek [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.

West Jr. L.A. [2000], Private Markets for Public Goods: Pricing Strategies of Online Database Vendors, „Journal of Management Information Systems”, vol. 17, nr 1, http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2000.11045637.

Włodarczyk R.W. [2008], Eksport produktów wysokich technologii – przykład krajów strefy euro [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania i K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Włodarczyk R.W. [2009], Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Włodarczyk R.W. [2011], Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, red. D. Kotlorz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 78.

Woroniecki J. [2001], Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Woroniecki J. [2004], Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0602