Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących

Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk

Streszczenie


Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o związkach cykli koniunkturalnych gospodarki Stanów Zjednoczonych z cyklami koniunkturalnymi głównych gospodarek wschodzących (z wyjątkiem Chin). Z analizy danych, w tym w szczególności z analizy harmonicznej i analizy koherencji, wynika, że gdy uwzględni się odchylenia tempa PKB od trendu długookresowego, to już przed światowym kryzysem finansowym występowała  umiarkowana synchronizacja cykli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i zdecydowaną większością dużych gospodarek wschodzących, a kryzys wyraźnie zwiększył tę synchronizację. Jeżeli zwiększenie synchronizacji rzeczywiście wystąpiło w ostatnich latach, to uzasadnione są obawy, że w najbliższych latach większość gospodarek wschodzących nie osiągnie stóp wzrostu na poziomie przedkryzysowym.

Słowa kluczowe


wahania koniunkturalne, gospodarki wschodzące, analiza spektralna, synchronizacja cykli koniunkturalnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Blanchard O.J., Faruqee H., Das M. [2010], The Initial Impact of the Crisis on Emerging Market Countries, „Brookings Papers on Economic Activity", Spring.

Bloomfield P. [1976], Fourier Analysis of Time Series, Wiley, Nowy Jork.

Cross-country Experiences and Policy Implications from the Global Financial Crisis [2010], S. Claessens, G. Dell'Ariccia, D. Igan, L. Laeven, „Economic Policy", April.

Frankel J., Végh C., Vuletin G. [2011], On Graduation from Fiscal Procyclicality, NBER Working Paper nr 17619, National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Fidrmuc J., Korhonen I. [2010], The Impact of the Global Financial Crisis on Business Cycles in Asian Emerging Economies, „Journal of Asian Economics", vol. 21(3).

Hamilton J.D. [1994], Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.

International Monetary Fund [2007], World Economic Outlook. Spillovers and Cycles in the Global Economy, IMF, Washington, D.C.

International Monetary Fund [2010], World Economic Outlook. Rebalancing Growth, IMF, Washington, D.C.

International Monetary Fund [2012], World Economic Outlook. Coping with High Debt and Sluggish Growth, IMF, Washington, D.C.

Kim S., Lee J.-L., Park C.-Y. [2011], Emerging Asia: Decoupling or Recoupling, „World Economy", nr 34.

Kose M., Prasad E.S. [2010], Emerging Markets: Resilience and Growth amid Global Turmoil, Brookings Institution Press, Waszyngton.

Kose M., Otrok Ch., Prasad E.S. [2008], Global Business Cycles: Convergence or Decoupling? NBER Working Paper, nr 14292, National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Morgan Stanley Capital International, Market Classification [2011], http://www.msci.com/products/indices/market_classification.html (30.06.2011).

Siklos P.L. [2012], No Coupling, No Decoupling, Only Mutual Inter-dependence: Business Cycles in Emerging vs. Mature Economies, „BOFIT Discussion Papers", nr 17.

Skrzypczyński P. [2008], Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i Studia NBP", nr 227.

Skrzypczyński P. [2010], Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, „Materiały i Studia NBP", nr 252.

Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek [2009], E. Adamowicz, S. Dudek D., Pachucki, K. Walczyk [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. I., NBP, Warszawa.

The Global Financial Crisis: Explaining Cross-country Differences in the Output Impact [2009], P. Berkmen, G. Gelos, R. Rennhack, J.P. Walsh, IMF Working Paper 09/280.

Wälti S. [2009], The Myth of Decoupling, http://mpra.ub.umi-muenchen.de (1.07.2012).

Willett T.D., Liang P., Zhang N. [2011], Global Contagion and the Decoupling Debate [w:] The Evolving Role of Asia in Global Finance, red. Y.-W. Cheung, V. Kakkar, G. Ma, Frontiers of Economics and Globalization, vol. 9, Emerald Group Publishing, Bingley.

World Bank [2012], Databank, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do (30.06.2012).

Zarnovitz V. [1985], Recent Work on Business Cycles in Historical Perspective: A Review of Theories and Evidence, „Journal of Economic Literature", nr 23.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0102