Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku

Danuta Golik, Dariusz Żmija

Streszczenie


W artykule została poruszona problematyka rozwoju sektora mleczarskiego i cukrowniczego w Polsce na tle zmian wspólnej polityki rolnej do 2020 r. Podsumowano dotychczasowe reformy na obu rynkach, a także opisano przewidywane kierunki rozwoju badanych sektorów w nowym okresie programowania.

Słowa kluczowe


reforma rynku cukru, reforma rynku mleka, kwoty produkcyjne, wspólna polityka rolna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Artyszak A. [2009], Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy rolnictwa światowego, t. 8, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010], Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych), „Wieś i Rolnictwo", nr 3(148).

Biuletyn informacyjny ARR [2011], nr 2.

Biuletyn informacyjny ARR [2012], nr 2.

Bouamra-Mechemache Z., Jongeneel R., Requillart V. [2008], Removing EU Milk Quotas, Soft Landing versus Hard Landing, http://www.oecd.org/agriculture/44734064.pdf (9.11.2012).

„Gazeta Cukrownicza" [2010], nr 3.

Informacja ARR o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym w marcu 2012 r. wraz z elementami tendencji rozwojowej [2012], Biura Analiz i Prognoz ARR, nr 4.

Mucha M. [2010], Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w UE w latach 2006/2007-2009/2010, „Gazeta Cukrownicza", nr 3.

Olkowska O. [2012], Raport Rynek mleka, styczeń.

Requillart V. [2008], Economic Analysis of the Effects of the Expiry of the EU Milk Quota System, IDEI Toulouse, http://idei.fr/doc/by/requillart/report5_summary.pdf (9.11.2012).

Rozporządzenie Rady EWG nr 1009/67 z 18 grudnia 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru, Dz.U. 308 z 18 grudnia 1967.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007, Dz.Urz. UE L 30/1.

Rynek cukru. Stan i perspektywy [2011], IERiGŻ i ARR, Analizy rynkowe, czerwiec.

Rynek mleka, stan i perspektywy [2011], IERiGŻ, nr 41, wrzesień.

Rynek cukru - stan i perspektywy [2012], IERiGŻ Państwowy Instytut Badawczy, ARR, nr 39, czerwiec.

Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [2011], IERiGŻ i ARR, kwiecień.

Seremak-Bulge J. [2011], Rynek mleka na progu 2011 roku, „Przemysł Spożywczy", nr 3.

Stankiewicz D. [2006], Reforma sektora cukrowniczego w UE, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1243.

Szajner P. [2009], Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy rolnictwa światowego, t. 8, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Szajner P. [2011a], Rynek cukru i artykułów cukierniczych w Polsce, „Przemysł Spożywczy", nr 6.

Szajner P. [2011b], Aktualne problemy polskiego mleczarstwa, „Przemysł Spożywczy", nr 10.

Śmigielska D. [2013], „Rynek Mleka", nr 7, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Świtłyk M., Wilczyński A. [2012], Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka, „Wieś i Rolnictwo", nr 1(154).

Zmiany na rynku mleka - sezon 2010/2011 [2011], Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, nr 2.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0105