Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa

Monika Musiał-Malagó, Artur Hołuj

Streszczenie


Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych. Niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla trwałego rozwoju odgrywa istniejąca dokumentacja planistyczna. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz decyzji administracyjnych WZiZT. Miasto Kraków jest interesującym obszarem do analizy, ponieważ zachodzące w przestrzeni zmiany cechują się znaczącym zróżnicowaniem. Przedstawiono także, jak postępowało w Krakowie w latach 2003-2011 tworzenie dokumentacji planistycznej.

Słowa kluczowe


planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, dokumentacja planistyczna, polityka przestrzenna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Hołuj A. [2012], Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. [w:] Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, red. A. Harańczyk KPZK PAN, cz. II , t. CXL, Warszawa.

Hołuj A. [2013], Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym (przypadek Krakowa) [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a zrównoważony rozwój, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, KPZK PAN, Studia, t. CLII, Warszawa.

Hołuj A., Zawilińska B. [2013], Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level. Example of the Krakow Metropolitan Area, „Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 4, nr 1.

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego [2012], red. I. Zachariasz, Lex, Warszawa.

Kochanowski M., Ossowicz T. [2009], Miasto - przestrzeń kontaktów i porozumienia. Ku nowej doktrynie urbanistycznej [w:] Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, red. E. Cichy-Pazder, T. Markowski, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty nr 14, Warszawa.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. [2012], Prawo zagospodarowania przestrzeni, Lex, Warszawa.

Lorens P. [2009], Kształtowanie nowej idei urbanistycznej [w:] Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, red. Cichy-Pazder E., Markowski T., Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty nr 14, Warszawa.

Markowski T. [2011], Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, T. Markowski, P. Żuer, Studia KPZK, PAN, t. CXXXIV, Warszawa.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz [2009], red. Z. Niewiadomski, CHBECK, Warszawa.

Polikov S. [2008], The New Economics of Place w „Chamber Executive", vol. 35, nr 4.

Sosnowski P. [2011], Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Lexis-Nexis, Warszawa.

Radzimski A. [2011], Rola planowania przestrzennego na przykładzie budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, T. Markowski, P. Żuer, Studia, KPZK, PAN, t. CXXXIV, Warszawa.

Radziszewski E. [2006], Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Raport o stanie miasta [2011], Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl.

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów, Biuro Planowania Przestrzennego UMK, www.bip.krakow.pl (13.04.2007).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa [2003], Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr XII/87/03 z 16 kwietnia 2003 r., http://www.bip.krakow.pl/?id=48 (13.12.2012).

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i klasyfikacji sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nr XLVIII/463/04, z 26.05.2004 r., http://www.bip.krakow.pl/index.php?dok_id=167&sub_dok_id=167⊂=uchwala&query=id%3D15913%26typ%3Du (9.12.2012).

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 647, t.j.

Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni [2002], K. Kuciński, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Ziobrowski, Studia KPZK PAN, t. CXI, Warszawa.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, Projekt, 30.09.2011 r., Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0107