Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych

Anna Staszel

Streszczenie


Przejawy rachunkowości można znaleźć już w czasach prehistorycznych, kiedy to stanowiła ona esencję ówczesnej myśli ekonomicznej: rozwiązywała problemy związane ze wspólną pracą. W niniejszej publikacji przedstawiono historię rachunkowości, począwszy od pierwszego konta księgowego, poprzez przełomowe dzieło Luki Paciolego, po ewolucję rachunku kosztów stworzonego na potrzeby pierwszych kapitalistów. Praca traktuje nie tylko o badaniach naukowych dotyczących systemu rachunkowości, lecz również o oszukańczej sprawozdawczości finansowej i powołaniu zawodu biegłego rewidenta. Historia rachunkowości wskazuje, że jest to jedna z najstarszych dyscyplin wśród nauk ekonomicznych, a co przy tym najważniejsze: jej założenia wytrzymały próbę czasu: struktura konta księgowego ze stroną WN i MA pozostaje niezmienna od ponad pięciu tysięcy lat.

Słowa kluczowe


rachunkowość, konto, zasada podwójnego zapisu, historia ekonomii

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alexander J.R. [2002], History of Accounting, Association of Chartered Accountants in the United States, New York.

Dobija M., Jędrzejczyk M. [2011], Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.

Don Edwards J. [1960], History of Public Accounting in the United States, Michigan State University Press, East Lansing.

Góra W. [1931], Rola eksperta - księgowego w życiu gospodarczym, „Czasopismo Księgowych w Polsce", nr 9.

Green W.L. [1930], History and Survay of Accountancy, New York.

Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.

Hołda A. [1998], Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 514, Kraków.

Ijiri Y. [1986], A Framework for Triple-entry Bookkeeping, „The Accounting Review", October.

Jędral W., Nowakowski J. [1937], O biegłych rewidentach z zakresu księgowości, Stowarzyszenie Biegłych i Rewizorów Ksiąg Handlowych ustanowionych i zaprzężonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach, Katowice.

Krawczuk A. [1995], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kutera M. [2008], Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.

Messner Z., Pfaff J. [2004], Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Micherda B. [2001], Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych, Zakamycze, Kraków.

Micherda B. [2005], Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, Kraków.

Micherda B. [2010], Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania. Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Pacioli L. [2007 (1494)], Summa di arithmetica, geometria, proportioni et propotrionalita, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.

Podstawy rachunkowości [2006], red. K. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pogodzińska-Mizdrak E. [2006], Zawód biegłego rewidenta - rys historyczny, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 702, Kraków.

Schmandt-Besserat D. [2007], When Writing Met Art. From Symbol to Story, University of Texas Press, Austin.

Struwe W. [1969], Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer during the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa

Tumieniew A. [1969] The State Economy of Ancient Sumer [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.

Turzyński M. [2011], Regulacje rachunkowości w Kodeksie handlowym z 1807 r. i Kodeksie cywilnym Napoleona, „Rachunkowość", nr 3.

Wells J.T. [2006], Nadużycia w firmach. Vademecum, Ernst & Young, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0108