Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych

Aneta Kaźmierczyk

Streszczenie


Przedmiotem artykułu jest analiza kręgu podmiotów odpowiedzialnych za pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych. W pierwszej części artykułu wskazano źródło obowiązku ponoszenia tych kosztów przez właścicieli lokali, w zarysie przedstawiono także rodzaje ponoszonych kosztów. W dalszej części omówiono regulacje określające podmioty, na których ciąży odpowiedzialność za zapłatę należności związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące kręgu tych podmiotów zostało poddane analizie zagadnienie różnicy pomiędzy umową użyczenia i stosunkiem prekaryjnym.

Słowa kluczowe


prawo cywilne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zobowiązanie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bończak-Kucharczyk E. [2010], Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Czerwiakowski J. [1994], O ustawie o własności lokali, „Palestra", nr 7-8.

Doliwa A. [2006], Prawo mieszkaniowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Domański L. [1938], Instytucje prawa zobowiązań. Część szczególna, Marian Ginter - Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Warszawa.

Drozd E. [1995], Prawa i obowiązki właścicieli lokali, „Rejent", nr 3.

Dziczek R. [2009a], Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa jako zarządcy nieruchomości wielolokalowych, LexisNexis, Warszawa.

Dziczek R. [2009b], Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sadowych, LexisNexis, Warszawa.

Foryś I., Nowak M. [2012], Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Gdański J. [2011], ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej, Fundacja Pro Promerania, Słupsk.

Gola A., Suchecki J. [2000], Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Górski J. [1959], Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA, nr 7-8, poz. 205.

Gudowski J. [1999], Komentarz [w:] Bieniek G. i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, LexisNexis, Warszawa.

Ignatowicz J. [1960], Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA, nr 4, poz. 105.

Ignatowicz J. [1963], Ochrona posiadania, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Ignatowicz J. [1995], Komentarz do ustawy o własności lokali, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Kodeks cywilny. Komentarz [1972], red. Z. Resich, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Kolańczyk K. [1986], Prawo rzymskie, PWN, Warszawa.

Litewski W. [1994], Prawo rzymskie prywatne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.

Mączyński A. [2008], Ochrona praw lokatorów mieszkań spółdzielczych [w:] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., TNOiK, Toruń.

Myczkowski L. [2004], Spółdzielnie mieszkaniowe, C.H. Beck, Warszawa.

Osuchowski W. [1988], Rzymskie prawo prywatne, PWN, Warszawa.

Prawo rzeczowe [2007], red. E. Gniewek, System Prawa Prywatnego, t. 4, C.H. Beck, Warszawa.

Prawo zobowiązań - część szczegółowa [1976], red. J. Rajski, System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 2, Ossolineum, Wrocław.

Szpunar A. [1966], Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku samochodowego, „Państwo i Prawo", z. 10

Turlej A. [2004], Wspólnota mieszkaniowa, C.H. Beck, Warszawa.

Zaradkiewicz K. [2000], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1999 r. III CZP 7/99, OSP 2000, nr 4, poz. 62.

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U., nr 85, poz. 388.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116, ze zm.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie „Kodeksu cywilnego", Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266.

Orzecznictwo:

Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1997 r., I CKN 558/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 112.

Postanowienie SN z dnia 18 marca 1999 r., I CKN 928/97, niepubl.

Uchwała SN z dnia 19 grudnia 1973 r. III CZP 78/73, OSNC 1974, nr 10, poz. 165.

Uchwała SN z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 10/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 215.

Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 11/06, OSNIC 2007, nr 3, poz. 38.

Wyrok SN z dnia 1 września 1958 r., I CR 745/58, OSPiKA 1959, nr 7-8, poz. 205.

Wyrok SN z dnia 20 listopada 1968 r., II CR 412/68, niepubl.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0206