Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich

Kinga Michałowska

Streszczenie


Artykuł obejmuje rozważania dotyczące ustalenia przesłanek wszczęcia działań w zakresie objęcia w ramy prawne upowszechniającego się zjawiska społecznego. Badania prowadzone są na dwóch płaszczyznach – pierwszą stanowi ustalenie ogólnych podstaw działań legislacyjnych, drugą – uszczegółowienie ogólnych rozważań w zakresie braku potrzeby instytucjonalizacji relacji partnerskiej w aspekcie prawa wewnętrznego i zewnętrznego.

Słowa kluczowe


instytucjonalizacja związku partnerskiego, działania legislacyjne, rodzina, konkubinat, związek partnerski

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bagińska E. [2006], Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, C.H. Beck, Warszawa.

Banaszak B. [2012], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.

Banaszczyk Z. [2011], Komentarz do art. 417 k.c. [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do artykułów 1-44910, red. T. Pietrzykowski, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa.

Banaszkiewicz A. [2010], Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie" unijnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Erasmiana Wratislaviensia, nr 4, Wrocław.

Bączyk-Rozwadowska K. [2010], Roszczenie odszkodowawcze rodzin poszkodowanych pacjentów po nowelizacji kodeksu cywilnego (art. 446 § 4 k.c.), „Prawo i Medycyna", nr 2.

Bogucka I. [2000], Funkcje prawa. Analiza pojęć, Zakamycze, Kraków.

Daszewski A. [2010], Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe w art. 445 § 1 k.c. oraz 446 § 4 k.c., „Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 9.

Gołowkin M. [2001], Rodzina jako wartość chroniona w konstytucji na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka [w:] Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, red. T. Jasudowicz, TNOiK, Toruń.

Hartwich F. [2011], Związki partnerskie. Aspekty prawne, LexisNexis, Warszawa.

Jasudowicz T. [2008], O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny [w:] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., TNOiK, Toruń.

Jędrejek G. [2013], Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, wydanie elektroniczne LEX (dostęp: 10.03.2013).

Kallas M. [2009], Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, wydanie elektroniczne LEX (dostęp: 10.03.2013).

Kodeks cywilny. Komentarz [2012], red. K. Pietrzykowski, t. 1, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa.

Majewska M. [2012], Związki nieformalne, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej", nr 1.

Michałowska K. [2012], Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Difin, Warszawa.

Morawski L. [2008], Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, TNOiK, Toruń.

Mostowik P. [2013], Brak „strasburskiego" bądź „luksemburskiego" obowiązku instytucjonalizacji pożycia osób tej samej płci oraz regulacji związku partnerskiego kobiety i mężczyzny [w:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, TNOiK, Toruń.

Nawracała J. [2011], Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - wybrane zagadnienia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe", z. 2.

Nazar M. [1989], Cywilnoprawne zagadnienia konkubinatu de lege ferenda, „Państwo i Prawo", z. 12.

Rocznik Demograficzny [2012], GUS, Warszawa.

Safjan M. [1999], Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo", z. 4.

Strus Z. [2010], Uwagi o odszkodowaniu w razie śmierci najbliższego członka rodziny, „Prawo i Medycyna", nr 3.

Tokarz A.S. [2011], Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, „Przegląd Sądowy", nr 4.

Winczorek P. [2000], Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa.

Winiarz J. [1985], Konkubinat [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossolineum, Wrocław.

Zieliński A. [1983], Zarys instytucji konkubinatu, „Palestra", nr 12.

Ziółkowski M. [2009], Odpowiedzialność państwa za zaniechanie (orzeczenia), www.prawaczłowieka.edu.pl (dostęp: 1.03.2013).

Akty normatywne:

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483, ze zm.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.

Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r., M.P. 2002, nr 13, poz. 221.

Regulamin Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r., M.P. 2002, nr 23, poz. 398.

Regulamin Senatu z dnia 23 listopada 1990 r., M.P. 2002, nr 54, poz. 741.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania, Dz.U., nr 25, poz. 134.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej", Dz.U., nr 100, poz. 908.

Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy", Dz. U., nr 9, poz. 59, ze zm.

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego", Dz.U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688, ze zm.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 361.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa", Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 992, ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 135.

Orzecznictwo:

Orzecznictwo strasburskie. Zbiór orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990-1997 [1998], oprac. T. Jasudowicz, t. 2, TNOiK, Toruń.

Orzeczenie SN z dnia 18 listopada 1961 r., II CR 325/61, OSNCP 1963, nr 2, poz. 32.

Orzeczenie SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., IV CK 648/04, OSN 2006, nr 3, poz. 54.

Uchwała SN z dnia 2 lipca 1955 r., II CO 7/55, OSN 1956, nr 3, poz. 72.

Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85, OSNCP 1987, nr 1, poz. 2.

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 222.

Wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r., II FSK 30/10, LEX, nr 844681.

Wyrok SN z dnia 18 listopada 1961 r., II CR 325/61, OSNCP 1963, nr 2, poz. 32.

Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1974 r., III CRN 132/74, Lex Polonica, nr 319300.

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997 r., II CKN 485/97, LEX, nr 583765.

Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 279/10, LEX, nr 898254.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 października 2012 r., sygn. IV SA/Gl 1409/11, http://prawo.prawnik.pl/ (dostęp: 5.03.2013).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1280/09, LEX, nr 549812.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2011 r., III SA/Wa 248/10, LEX, nr 951032.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0207