Zlecanie wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ambroży Mituś

Streszczenie


Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi pewien wycinek zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach i wchodzi w skład tzw. gospodarki komunalnej, obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Co do zasady jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, mają swobodę wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej. Do zadań, w przypadku których przepisy szczególne przewidują ograniczenie samodzielności gminy przy wyborze sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej, należą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie tych zadań może być zlecane tylko po przeprowadzeniu przetargu, do którego w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się ustawę „Prawo zamówień publicznych”. Taki stan prawny pociąga za sobą konieczność stawania do przetargu nawet spółek ze 100% udziałem gminy oraz wyklucza możliwość wykonywania tych zadań przez własny samorządowy zakład budżetowy.

Słowa kluczowe


odpady komunalne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna, zamówienia publiczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów [2004], red. M. Zawicki, S. Mazur, wyd. 2, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Banasiński C., Kulesza M. [2002], Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Czarnik Z. [2006], Glosa, „Samorząd Terytorialny", nr 5.

Mituś A. [2011], Istota wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 868, Kraków.

Mituś A. [2012], Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej - zagadnienia wybrane [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów.

Prawo administracyjne [2008], red. E. Ura, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Szostak R. [2006], Glosa, „Samorząd Terytorialny", nr 1-2.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3670), http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3670.htm (dostęp: 17.12.2013).

Akty normatywne:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U., nr 112, poz. 1206.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny", Dz.U. z 2014 r., poz. 121.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2013 r., poz. 1399.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236.

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych", Dz.U. z 2013 r., poz. 907.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 672.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U., nr 19, poz. 101.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.

Orzecznictwo:

Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., II GSK 105/2005, ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 62; LexPolonica, nr 389852.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 października 2010 r., II SA/Bd 724/2010, LexPolonica, nr 2519815.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lutego 2011 r., II SA/Gd 769/2010, LexPolonica, nr 2589999.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 lutego 2008 r., II SA/Gl 1022/2007, LexPolonica, nr 2037336.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2008 r., II SA/Ol 258/2008, LexPolonica, nr 1961811.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 października 2008 r., II SA/Po 58/2008, LexPolonica, nr 2037370.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r., IV SA/Po 717/2011, LexPolonica, nr 3851186.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2007 r., IV SA/Wa 1337/2007, LexPolonica, nr 2039379.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r., IV SA/Wa 161/2008, LexPolonica, nr 1893223.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0208