Funkcje zamówień publicznych – organ administracji jako „inteligentny klient”

Aldona Piotrowska

Streszczenie


Funkcje administracji są szczególnego rodzaju systemem, który ma spełniać kreatywną rolę w ramach stosunków społecznych. Zmiana spojrzenia na funkcje państwa sprawiła, że zamówienia publiczne mogą pełnić różne funkcje. Analizując normy prawne, orzecznictwo oraz zalecenia KE, można wskazać następujące funkcje zamówień publicznych: ekonomiczną (zamówienia służą racjonalnemu i efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych), społeczną (zamówienia służą realizacji celów społecznych – tzw. zamówienia społeczne – oraz kształtują społeczeństwo obywatelskie), proekologiczną (zamówienia służą realizacji celów ekologicznych), innowacyjną (zamówienia służą realizacji celów proinnowacyjnych, zwłaszcza zamówienia przedkomercyjne). Zamówienia publiczne realizują cel optymalnego wydatkowania środków publicznych. Aby tak się stało, administracja winna działać jak „inteligentny klient”, wykorzystując różne funkcje zamówień publicznych.

Słowa kluczowe


zamówienie publiczne, funkcje administracji, „inteligentny klient”, środki publiczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Chełmoński A. [1966], Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Chrisidu-Budnik A. [2009], Organizacja ucząca się [w:] Nauka organizacji i zarządzania, red. A. Chrisidu-Budnik i in., Kolonia Limited, Wrocław.

Collection of Statistical Information on Green Public Procurement in the EU: Report on Methodologies [2009], www.ec.europa.eu/environement/gpp/pdf/statistical_data.pdf (dostęp: 1.05.2014).

Ekologiczne zakupy. Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych [2005], Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.

Izdebski H., Kulesza M. [1998], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Liber, Warszawa.

Izdebski H., Supernat J. [2007], Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Kiczka K. [2006], Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, red. B. Popowska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Więcej badań i innowacji - inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Wspólne podejście", COM (2005) 488.

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", COM (2010) 2020.

Lipowicz I. [2008], Europeizacja i modernizacja. Administracyjno-prawne aspekty zmian polskiej administracji publicznej [w:] Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa.

Łukasiewicz J. [2005], Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Niewiadomski Z. [2011], Pojęcie samorządu terytorialnego [w:] Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 6, C.H. Beck, Warszawa.

Panasiuk A. [2005], Prawno-ekonomiczne aspekty systemu zamówień publicznych wpływające na ograniczenie swobody kontraktowania, Branta, Bydgoszcz-Warszawa.

Panasiuk A. [2007], Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych, Branta, Bydgoszcz.

Panasiuk A. [2011], Wybrane aspekty wykładni prawa zamówień publicznych [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Panasiuk A., Kłoda Z. [2010], Zamówienia przyjazne innowacjom, PARP, Warszawa.

Piotrowska A. [2011], Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych", nr 2.

Popowska B. [2006], Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, red. B. Popowska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Przewodnik na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zamówień publicznych - 10 elementów dobrej praktyki [2007], http://www.proinno-europe.eu (dostęp: 1.05.2014).

Stahl M. [2011], System administracji publicznej [w:] Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 6, C. H. Beck, Warszawa.

Szpringer W. [2000], Problem „dobra publicznego" kraju członkowskiego Unii Europejskiej [w:] Podstawy prawne integracji europejskiej, K. Cira, M. Sitek, W. Szpringer, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz.

Wyrzykowski M. [2006], Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Wolters Kluwers Business, Warszawa.

Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie, P6_TA (2009) 0037.

Zamówienia publiczne i innowacyjne usługi [2012], http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=893801A21A7E406E8F9AA1E9EA2153A5&target=przedkomercyjne%20zam%F3wienia (dostęp: 1.05.2014).

Zielona księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych w kierunku zwiększania skuteczności europejskiego rynku zamówień z dnia 27 stycznia 2011 r. [2011], COM (2011) 15.

Ziembiński Z. [1987], O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, „Państwo i Prawo", z. 12.

Zrobek J. [2010], Dostępność rynku zamówień publicznych dla sektora MŚP - doświadczenia polskie na tle pozostałych krajów UE [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych Polska na tle Unii Europejskiej, red. A. Borowicz i in., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Akty normatywne:

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.Urz. UE L nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. Urz. UE L nr 140 z dnia 5 czerwca 2009 r.

Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz. Urz. UE L nr 120, poz. 5.

Dyrektywa 2010/30/WE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, Dz.Urz. UE L nr 153 z dnia 18 czerwca 2010.

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz. Urz. UE L nr 153 z dnia 18 czerwca 2010 r.

Opinia Komitetu Regionów „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie" [2008], Dz.Urz. UE C 2008, nr 325, poz. 44.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie 2008/2139(INI), Dz.Urz. UE C 2010, nr 10, poz. 67 E.

Rozporządzenie (WE) nr 106/2008 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, Dz.Urz. UE L 2008, nr 39.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych", Dz.U. z 2013 r., poz. 907.

Orzecznictwo:

Opinia rzecznika generalnego Trstenjak z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen [2005], www.curia.europa.eu (dostęp: 1.05.2014).

Sprawa C-359/93 UNIX - orzeczenie ETS z dnia 24 stycznia 1995 r., www.curia.europa.eu (dostęp: 1.05.2014).

Wyrok w sprawie C-220/06 z dnia 18 grudnia 2007 r. Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przeciwko Administración General del Estado, www.curia.europa.eu (dostęp: 1.05.2014).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0209