Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy

Monika Szaraniec

Streszczenie


W artykule przedstawiono pojęcia i zakres mobbingu oraz molestowania w środowisku pracy. Zwrócono uwagę na trudności w rozróżnieniu powyższych zjawisk na gruncie kodeksu pracy, które wynikają z zawarcia w przepisach je regulujących pojęć o charakterze nieostrym. Rozróżnienie tych zjawisk ma duże znaczenie z uwagi na odmienne sankcje wobec pracodawcy. W przypadku mobbingu pracownik może dochodzić odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z tego powodu, a także zadośćuczynienia za wywołanie rozstroju zdrowia. W przypadku molestowania przysługuje mu jedynie odszkodowanie, którego przesłanką nie jest rozwiązanie umowy o pracę.

Słowa kluczowe


mobbing, molestowanie, dobra osobiste pracownika, odszkodowanie, zadośćuczynienie za wywołanie rozstroju zdrowia

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bogatko K. [2009], Poradnik antydyskryminacyjny. Mobbing a dyskryminacja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.

Cieślak W., Stelina J. [2003], Mobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, „Palestra", nr 9-10.

Cieślak W., Stelina J. [2004], Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 KP), „Państwo i Prawo", z. 12.

Dorre-Nowak D. [2004], Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11.

Gesdorf M., Rączka K., Skoczyński J. [2004], Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Gładoch M. [2006], Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.

Iwulski I., Sanetra W. [2003], Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Kędziora K., Śmiszek D. [2010], Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Prawo dla Firm, C.H. Beck, Warszawa.

Kodeks cywilny [2002], red. K. Pietrzykowski, t. 1, C.H. Beck, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz [2004a], red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz [2004b], red. Z. Salwa, LexisNexis, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz [2009], red. W. Musialski, C.H. Beck, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz [2011], red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz 2012 [2012], red. K. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kodeks pracy. Komentarz LEX [2004], red. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Wolters Kluwer, Kraków.

Kucharska A. [2012], Mobbing. Informator dla pracownika, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa.

Lankamer A., Potocka-Szmoń P. [2006], Dyskryminacja w miejscu pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Prawo pracy 2012 [2012], red. K. Jaśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa.

Rogowski A. [2004], Jak walczyć z mobbingiem? - wyzwania dla pracodawcy, „Monitor Prawniczy", nr 12.

Szewczyk H. [2002], Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.

Szewczyk H. [2007], Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej [2003/2004], red. A. Świątkowski, Nakł. UJ, Kraków.

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny", Dz.U., nr 16, poz. 63, ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy", Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 4, ze zm.

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy „Kodeks pracy" oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 213, poz. 2081.

Orzecznictwo:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 29 listopada 2000 r., I ACa 882/00, TPP 2002, nr 4, poz. 107.

Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1999 r., II UKN 681/98, OSNP 2000, nr 16, poz. 626.

Wyrok SN z dnia 16 września 1999 r., I PKN 331/99, OSNAPiUS 2001, nr 9, poz. 314.

Wyrok SN z dnia 28 września 2001 r., III CKN 427/00, LEX, nr 52766.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, LEX, nr 55098.

Wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 273/02, OSNP 2004, nr 16, poz. 279.

Wyrok SN z dnia 17 lutego 2004 r., I PK 386/03, OSNP 2005, nr 1, poz. 6.

Wyrok SN z dnia 17 września 2004 r., V CK 69/04, LEX, nr 197661.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNAPiUS 2006, nr 21-22, poz. 321.

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2006 r., II PK 180/06, OSNP 2008, nr 3-4, poz. 36.

Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2006 r., III PK 30/06, OSNP 2007, nr 11-12, poz. 160.

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 1 12/06, OSNP 2008, nr 1-2, poz. 12.

Wyrok SN z dnia 20 marca 2007 r., II PK 221/06, OSNP 2008, nr 9-10, poz. 122.

Wyrok SN z dnia 29 marca 2007 r., II PK 228/06, OSNP 2008, nr 9-10, poz. 126.

Wyrok SN z dnia 5 października 2007 r., II PK 31/07, PiZS 2008, nr 3.

Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2009 r., III PK 43/08, LEX, nr 577695.

Wyrok SN z dnia 2 października 2009 r., II PK 105/09, LEX, nr 571914.

Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK, 35/11, OSNP 2012, nr 19-20, poz. 238.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0210