Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci

Anna Dziuba, Grzegorz Suwała

Streszczenie


Przedmiot niniejszej pracy stanowiły zagadnienia związane z żywnością wywołującą alergię u niemowląt i małych dzieci, a jej celem było zebranie informacji na temat świadomości matek i przyszłych matek w zakresie ryzyka wystąpienia alergii pokarmowej oraz znajomości głównych produktów powodujących alergię u niemowląt i małych dzieci. Analizie poddano sto prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, co pozwoliło na określenie poziomu wiedzy w przedmiotowym zakresie. Na podstawie uzyskanych wyników ankiet można stwierdzić, że w zależności od wieku respondentów występuje zróżnicowanie w zakresie rozpoznawania pierwszych objawów alergii, predyspozycji jej dziedziczenia oraz czasu jej trwania. Nie stwierdzono zależności stanu wiedzy od miejsca zamieszkania czy też wykształcenia obecnych i przyszłych matek.

Słowa kluczowe


alergie pokarmowe, świadomość w zakresie żywienia dzieci, alergeny, żywienie niemowląt

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamska I., Kupczyk K., Czerwionka-Szaflarska M. [2009], Profilaktyka alergii pokarmowej – hydrolizaty, probiotyki i prebiotyki, „Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, vol. 11, nr 2.

Austin P., Thrash A., Thrash C. [2003], Algeria pokarmowa, tłum. G. Kuczek, Fundacja Źródło Życia, Mszczonów.

Dyrektywa 2003/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych.

Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce [2013], http://ecap.pl/pdf/ECAP_wyniki_pdf (7.12.2013).

Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], red. L. Pasieczny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Fisher P.J. [1995], Alergie u dzieci i młodzieży – zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie, Oficyna Wydawnicza „Vacatio”, Warszawa.

Grządziel G. [2013], Alergia na zboża, http://www.medme.pl/zdrowie-a-z/choroby-a-z/alergia-na-zboza,838,0,1.html (21.05.2013).

Jakimowicz-Klein B. [2004], Alergie. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Jakimowicz-Klein B. [2005], Kuchnia alergików, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Jarosz M., Dzieniszewski J. [2004], Alergie pokarmowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0308