Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski

Monika Musiał-Malagó

Streszczenie


Obecny stopień rozwoju i stan techniczny infrastruktury transportu w Polsce stał się jedną z podstawowych barier wzrostu gospodarczego i modernizacji kraju, które hamują proces pełnej integracji Polski z Unią Europejską w obszarze polityki transportowej. W wyniku niedorozwoju infrastruktury transportowej pogorszeniu uległa dostępność przestrzenna wielu ośrodków i regionów w skali regionalnej, krajowej i europejskiej. Badania dostępności transportowej zostały przeprowadzone metodami taksonomicznymi z wykorzystaniem danych na koniec 2012 r. Celem przeprowadzonego badania jest dokonanie oceny zróżnicowania dostępności transportowej polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych umożliwiających ich uszeregowanie i pogrupowanie.


Słowa kluczowe


infrastruktura transportowa, dostępność przestrzenna, dostępność transportowa, sieć drogowa, sieć kolejowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bank Danych Lokalnych [2013], www.stat.gov.pl (dostęp: 5.12.2013).

Komornicki T. et al. [2010], Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 241, Warszawa.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 [2010], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Koźlak A. [2012], Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Musiał-Malagó M. [2007], Infrastruktura transportowa w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 746.

Musiał-Malagó M. [2013a], Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 914.

Musiał-Malagó [2013b], The Diversity of Transport Accesibility in Polish Regions, artykuł przedstawiony na międzynarodowej konferencji w Wenecji, „Trasporti, organizzazione spaziale e sviluppo economico sostenibile”, http://www.sietitalia.org/siet2013/venezia.htm.

Opoczyński K. [2000], Generalny pomiar ruchu 2000. Synteza wyników, http://www.gddkia.gov.pl (dostęp: 4.05.2013).

Opoczyński K. [2005], Generalny pomiar ruchu 2005. Synteza wyników, http://www.gddkia.gov.pl (dostęp: 4.05.2013).

Opoczyński K. [2010], Synteza wyników GPR 2010, http://www.gddkia.gov.pl (dostęp:4.05.2013).

Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych z lat 2000, 2005, 2012 [2001, 2006, 2012], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa.

Transport – wyniki działalności w 2000 r. [2001], GUS, Warszawa.

Transport – wyniki działalności w 2005 r. [2006], GUS, Warszawa.

Transport – wyniki działalności w 2012 r. [2013], GUS, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0403