Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego

Halina Stańdo-Górowska

Streszczenie


W opracowaniu poruszono problem wynagradzania absolwentów wyższych uczelni. W pierwszej części artykułu podjęto próbę oszacowania wynagrodzenia absolwentów na podstawie modelu kapitału ludzkiego prof. M. Dobii, zwracając szczególną uwagę na znaczenie doświadczenia zawodowego. W tym celu obliczono wartości czynnika doświadczenia, kapitału doświadczenia, kapitału intelektualnego oraz kapitału ludzkiego osób z wykształceniem magisterskim w zależności od stażu pracy. Wartość kapitału ludzkiego była podstawą ustalenia godziwego wynagrodzenia. Następnie otrzymane wyniki porównano z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ostatniego roku studiów magisterskich odnośnie do ich oczekiwań płacowych w pierwszym roku pracy zawodowej.

Słowa kluczowe


kapitał ludzki, kapitał intelektualny, kapitał doświadczenia, wynagrodzenia absolwentów

Pełny tekst

PDF

Literatura


Cieślak I., Dobija M. [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 735, Kraków.

Dobija M. [2002a], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Dobija M. [2002b], Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 4, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Dobija M. [2010], Ekonomia w świetle fundamentalnych praw kapitału [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Hantz T. [2012], Wynagrodzenia absolwentów a ich oczekiwania płacowe, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2495 (dostęp: 24.08.2012).

Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej [2011], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kozioł W. [2010a], Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 16, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kozioł W. [2010b], Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Kurowski P. [2012], Informacja o wysokości minimum socjalnego w grudniu 2011 r., IPiSS, http://www.ipiss.com.pl/www_ms_2011_12.pdf (dostęp: 15.05.2012).

Teoria pomiaru kapitału i zysku [2010], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [2012], http://www.zus.pl/default.asp?id=35 (dostęp: 20.06.2012).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404