Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku

Michał Thlon

Streszczenie


Ryzyko operacyjne definiowane jest jako możliwość poniesienia strat na skutek stosowania wadliwych systemów, niepoprawnych procedur, błędów popełnianych przez ludzi, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego są odmienne od technik mających zastosowanie do innych rodzajów ryzyka. Specyfika ryzyka operacyjnego oraz trudny do oszacowania wpływ na poziom osiąganego dochodu znacznie komplikują pomiar jego poziomu. W związku z tym w szacowaniu poziomu ryzyka operacyjnego pojawia się tendencja do całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem operacyjnym rozumianego jako połączenie jakościowego szacowania ryzyka, podejścia ilościowego oraz wykorzystania kluczowych wskaźników ryzyka (KRI). Głównym celem artykułu jest analiza najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem KRI w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno przeanalizowano definicję, charakterystykę, zastosowania oraz sposoby kwantyfikacji KRI.

Słowa kluczowe


ryzyko, ryzyko operacyjne, metody pomiaru ryzyka, kluczowe wskaźniki ryzyka KRI

Pełny tekst

PDF

Literatura


Allen L., Bali T. [2004], Cyclicality in Catastrophic and Operational Risk Measurements, City University of New York.

BCBS [2004], International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.

BITS Financial Services Roundtable [2004], Developing a KRI Program: Guidance for the Operational Risk Manager, www.bits.org/publications/doc/KRIprogram0904.doc.

Bourque W. [2003], Buy Side Operational Risk, Conference Society of Actuaries Conference Investment Risk: The Operational Side, Montreal.

Corporate Governance Survey 2003 part I, Op Risk Disclosure: a Long Road Ahead [2003], Operational Risk, June 1st 2003 / vol. 4, no 6, http://db.riskwaters.com/public/showPage.html?page=277094.

Cruz M. [2002], Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, Chichester.

Davies J., Finlay M., McLenaghen T., Wilson D. [2006], Key Risk Indicators – Their Role in Operational Risk Management and Measurement, „RiskBusiness International”, February.

Finlay M. [2004], A Structured Framework for KRIs, „OpRisk&Compliance”, July.

Goodhart Ch. [2001], Operational Risk, LSE Financial Market Group, Special Paper Series, London.

Harmantzis F. [2004], Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, http://papers.ssrn.co/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321.

IOR [2010], Operational Risk Sound Practice Guidance: Key Risk Indicators, Institute of Operational Risk (IOR), November.

Jajuga K., Jakóbczak J. [2004], Operational Risk – New Tendencies in Measurement, prezentacja, Warszawa, czerwiec, http://www.kdpw.pl/konferencje.

Jamson R. [2002], The True Cost of Operational Risk, „Erisk”, February.

Jorion P. [2007], Financial Risk Manager, Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey.

Karwański M. [2012], Model integracji danych dla prognoz eksperckich w informatycznych systemach zarządzania ryzykiem, SGGW, Warszawa 2012.

King J. [2001], Operational Risk: Measurement and Modelling, John Wiley & Sons, Chichester.

Korona R. [2011], Wyznaczanie wartości progowych i krytycznych KRI, PRMIA, http://start5g.ovh.net/~prmia/prezentacje/12.09.2011KRI.pdf.

Maderak K. [2010], Ewolucja metod kwantyfikacji ryzyka, „Bank”, nr 9 (214).

Marshall C. [2001], Measuring and Managing Operational Risk in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Singapore.

McLenaghen T. [2007], The Data Puddle Challenge, „Oprisk&Compliance”, 1 August.

Orzeł J. [2005], Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego – KRI, „Bank i Kredyt” nr 6.

Rowe D. [2003], The Operational Risk Pyramid, „Risk”, August.

Sanyal A. [2005], A Pragmatic Approach to Modelling KRIs and Their Impact on OpVaR, „Operational Risk”, May.

Scandizzo S. [2005], Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk Management, „Economic Notes”, vol. 34, nr 2, July, http://dx.doi.org/10.11/j.0391--5026.2005.00150.x.

Strupczewski G. [2008], Pojęcie i struktura procesu zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1197, Wrocław.

Taylor Ch., Davies J. [2003], Getting Traction with KRIs: Laying the Groundwork, „The RMA Journal”, November.

Thlon M. [2012], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka Delta-EVT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0503