Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski

Elżbieta Bombińska

Streszczenie


W artykule omówiono najważniejsze ograniczenia polityki proeksportowej Polski, które wynikają z jej zobowiązań podjętych na forum międzynarodowym. Przedstawione zostały zasady i narzędzia wspierania eksportu obowiązujące członków Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Unii Europejskiej. Ograniczenie zakresu dostępnych dla Polski instrumentów polityki proeksportowej rodzi potrzebę doskonalenia dopuszczalnych narzędzi wspierania eksportu i poprawy efektywności ich wykorzystania.

Słowa kluczowe


polityka handlowa, eksport, liberalizacja handlu, Światowa Organizacja Handlu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, www.wto.org/english/docs_e/legal_e (data dostępu: 12.11.2013).

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. [2007], Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa.

Bednarczyk T.H. [2000], Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bhagwati J. [2003], Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa.

Bożyk P., Misala J., Puławski M. [1998], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.

Domiter M. [2008], Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Monografie i Opracowania, nr 185, Wrocław.

Gorynia M. [1996], Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista”, nr 3.

Hajdukiewicz A. [2012], Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum rundy Doha WTO – stan i perspektywy negocjacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 888.

Hajdukiewicz A. [2009], Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 794.

Hajdukiewicz A. [2008], Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 777.

Michalik A. [2009], Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 794.

Pierzchlewski W. [2011], Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.

Rębalski M. [2006], Polityka proeksportowa państwa w teorii handlu zagranicznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 721.

Rosati D. [1990], Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa.

Wziątek-Kubiak A. [1996], Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju, Poltext, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0606