Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień

Streszczenie


W artykule wyjaśniono istotę i determinanty konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślono znaczenie zmian dynamizujących rozwój gospodarczy oparty na planie działań określonym w strategii lizbońskiej. Zwrócono uwagę na tworzenie warunków instytucjonalno-prawnych i finansowych, które wpływają na zwiększenie potencjału konkurencyjności małych i średnich firm w Polsce. Szczególnie skoncentrowano się na analizie wzrostu konkurencyjności firm przez realizację projektów. Badania zostały przeprowadzone w 30 małych i średnich firmach. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji rodzajów projektów realizowanych w przedsiębiorstwach. W drugim etapie, na podstawie opracowanego arkusza oceny konkurencyjności projektów, przeprowadzono analizę korzyści w obszarze strategicznym, finansowym i społecznym wynikających z realizowanych przez firmy projektów. Projekty jako przedsięwzięcia unikatowe przyczyniają się do rozwoju małych i średnich firm oraz utrzymania ich pozycji konkurencyjnej.

Słowa kluczowe


rozwój, projekt, pozycja konkurencyjna, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bieliński J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa.

Burnewicz J. [1993], Ekonomika transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Drucker P., Kotler P. [2013], Kim są nasi klienci? [w:] P. Drucker, Pięć najważniejszych pytań, Wolters Kluwer, Warszawa.

Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner, Warszawa.

Gorynia M. [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Hamel G., Prahalad C.K. [1993], Strategy as Stretch and Leverage, „Harvard Business Review”, nr 4.

Jakubik W. [2001], Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich, styczeń, sesja IV, z. 7.

Kalfas E. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków.

Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [2011], red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Łada M., Kozarkiewicz A. [2010], Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Milewski R. [1999], Podstawy ekonomii rynkowej, PWN, Warszawa.

PMBoK [2008], A Guide to the Project Management. Body of Knowledge, Project Management Institute Standard Committee, Upper Derby.

Reeves M., Deimler M. [2012], Zdolność do adaptacji źródłem nowej przewagi konkurencyjnej, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2011–styczeń.

Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.

Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Strategia Lizbońska i Europa 2020, http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny (data dostępu: 13.01.2014).




DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0607