Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa – byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992–2012

Bogusław Luchter

Streszczenie


Celem artykułu jest ocena przemian użytkowania ziemi zachodzących pod wpływem procesów wynikających z rozpoczęcia wdrażania zasad gospodarki rynkowej w ostatnich latach, tj. 1992–2012, w centralnej części Krakowa – tj. w Śródmieściu. Badania zostały przeprowadzone zarówno na terenie całej dzielnicy, jak i w obrębie wchodzących w jej skład bloków urbanistycznych. Analizę przeprowadzono, opierając się na kategoriach użytków (w podziale pierwszego stopnia szczegółowości podziału użytków), grupach (w podziale drugiego stopnia) i formach użytkowania ziemi (w podziale trzeciego stopnia). Badania wykazały wzrost procesów metropolitalnych, przejawiających się wzrostem powierzchni terenów usługowych, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym: kultury, nauki i turystyki. Te trzy dziedziny stanowią od wielu lat główne funkcje rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Krakowa.

Słowa kluczowe


geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, gospodarka przestrzenna, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bromek K. [1966], Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Kraków.

Bromek K., Mydel R. [1972], Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series Geographica--Oeconomica, t. 5.

Górka Z. [1974], Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, nr 379, Kraków.

Górka Z. [2004], Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Grocholska [1974], Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, t. 46.

Kraków się powiększył [2013], „Krakowski Rynek Nieruchomości”, nr 1.

Luchter B. [1987a], Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Praca doktorska, Maszynopis.

Luchter B. [1987b], Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I poł. XIX w., „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 251.

Luchter B. [1990], Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 2–3.

Luchter B. [1994], Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983–1992 na przykładzie centralnej części miasta – byłej I dzielnicy katastralnej – Śródmieście, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 422.

Luchter B. [1997], Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa, w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992–1995), „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 483.

Luchter B. [2007], Wpływ planowania przestrzennego na strukturę użytkowania ziemi w Krakowie [w:] Księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy urodzin Profesora Antoniego Fajferka, AE w Krakowie, Kraków.

Luchter B. [2010], Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 196, Kraków.

Markowski T., Marszał T. [2006], Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, PAN, KPZK, Warszawa.

Mydel R. [1979], Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław.

Nowakowska M. [1991], Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie Plant w okresie 1970–1990, Instytut Geografii UJ, Kraków, Praca magisterska, maszynopis.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], Dz.U. nr 38 z 2 maja 2001 r., poz. 454.

Stachnik P. [2014], Kłótnie i sprzeczne koncepcje. Tak powstało Collegium Novum, „Dziennik Polski”, nr 107(21246).

Suchy B., Hajok D. [2010], Zabiło podziemne serce, „Gazeta Wyborcza. Dodatek Kraków”, nr 225(7043).

Uchwała nr XII/131/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto [2011], Dz.Urz. Woj. Małopolskiego nr 255 z 17 maja 2011, poz. 2059.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0609