Cele społeczne w procesach miejskich przemian. Przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie

Anna Karwińska

Streszczenie


Przedmiotem rozważań w artykule są działania skierowane na formułowanie i próby realizowania celów społecznych w procesach humanizacji osiedla, poprawiania jego struktury przestrzennej i społecznej. Zaprezentowano pewne ważne etapy rozwoju społeczno przestrzennego tego obszaru, a także kolejne działania przygotowywane z inspiracji samych mieszkańców oraz władz miasta we współpracy z rozmaitymi instytucjami. Istniejące tradycje, symboliczne zasoby kulturowe, miejsca i obiekty, które mogłyby być ośrodkami społecznego skupienia, zostały częściowo zniszczone, w części uległy unieważnieniu, ponieważ nie mogły funkcjonować w nowym kontekście. Po wielu latach istnienia blokowiska niektóre z tych miejsc stały się podstawą pewnych więzi społecznych i wspólnego działania.

Słowa kluczowe


osiedle, Prądnik Czerwony, cele społeczne, smart city, przestrzeń miejska

Pełny tekst

PDF

Literatura


Action Plan, Rehabilitation of the Urban Environment in Prądnik Czerwony, Cracow. A Polish-Danish Pilot Project [1993], 25 May, Kraków, materiały powielone.

Bieniarzówna J., Małecki J.M. [1985], Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, t. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Böhm A. [1981], O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Böhm A. [1986], Najstarsza dzielnica willowa, „Magazyn Kulturalny”, nr 1.

Böhm A. [1987], Koncepcja sieci synergicznej dla rekompozycji krajobrazu osiedla blokowego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, T. XXI.

Böhm A. [1993], Rehabilitacja osiedla Prądnik Czerwony [w:] Gospodarka gruntami. Wybrane problemy, red. A. Böhm, Z. Ziobrowski, Mistia, Kraków.

Böhm A. [2006], Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Broniewski S. [1970], Igraszki z czasem, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Demel J. [1957], Kraków na przełomie XIX i XX wieku [w:] Kraków, studia nad rozwojem miasta, red. J. Dąbrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Estreicherówna E. [1968], Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Frykowski M. [2004], Zaufanie i kapitał społeczny w przestrzeni miejskiej Łodzi [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Hayden D. [1997], The Power of Place. Urban Landscapes as Public History, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Jałowiecki B. [1988], Lokalne ruchy społeczne w perspektywie procesów globalnych [w:] Problemy rozwoju lokalnego, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, UW IGP, Warszawa.

Jerschina J. i in. [2012], Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływ u zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością [w:]: Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, red. J. Czapska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kraków a wsie podmiejskie w relacjach etnograficznych sprzed stu lat [1993], wybór i komentarz E. Fryś-Pietraszkowa [w:] Kraków. Przestrzenie kulturowe, red. J. Bujak i in., Platan, Kraków.

Mydel R. [1994], Rozwój urbanistyczny Miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej, Secesja, Kraków.

Prawelska-Skrzypek G. [1992], Gra o osiedle – Prądnik Czerwony w Krakowie [w:] Gra o miasto, red. B. Jałowiecki, Biuletyn KPZK, nr 157.

Prawelska-Skrzypek G. [1992–1993], Mikroskalowe badania społeczne dla potrzeb ulepszenia osiedla mieszkaniowego Prądnik Czerwony w Krakowie, Folia Geographica, series Geographica-Oeconomica, vol. XXV–XXVI.

Purchla J. [1990], Jak powstał nowoczesny Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Rębowska A. [2006a], Rehabilitacja blokowisk w świetle badań terenowych na wybranych osiedlach [w:]: Strategie rehabilitacji „blokowisk”, red. A. Rębowska, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Rębowska A. [2006b], Wprowadzenie [w:] Strategie rehabilitacji blokowisk, red. J. Jeżak i in., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Sprawozdanie radnego Dzielnicy III, Dominika Jaśkowca [2012], http://www.jaskowiec.strefa.pl (data dostępu: 29.11.2012).

Wielokryterialna analiza dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie gminy miejskiej Kraków [2011], Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Ziobrowski Z. [1992], Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0704