Polityka podatkowa Francji – wybrane problemy

Krystyna Ciuman

Streszczenie


W artykule przedstawiono rozważania dotyczące polityki podatkowej Francji. W szczególności ukazana została sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja finansów publicznych, charakterystyka dochodów podatkowych oraz problemy związane z polityką podatkową.

Słowa kluczowe


stan finansów publicznych, podatki, stawki podatków, polityka podatkowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Balza B. [2013], Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencja, Difin, Warszawa.

Gaudemet P.M. [1990], Finanse publiczne, PWE, Warszawa.

Kaca E. [2013], Problemy gospodarcze Francji – konsekwencje dla Unii Europejskiej i Polski, „Biuletyn”, nr 7, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Krótki przewodnik po rynku francuskim. Wybrane aspekty podatkowe i prawne [2012], opracowane na bazie materiałów Wydziału Promocji i Inwestycji w Paryżu oraz Invest in France Agency, Warszawa.

Stiglitz J.E. [2004], Ekonomika sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0802