Expectations towards Global Organisational Leaders

Łukasz Haromszeki

Streszczenie


Tytuł artykułu: Oczekiwania wobec globalnych liderów organizacyjnych

Artykuł jest próbą diagnozy i analizy kwestii dotyczących przywódców organizacyjnych, którzy mają wpływ na zachowania w przestrzeni międzynarodowej. Oczekiwania pracowników zgodnie z teorią kategoryzacji przywództwa i teorii tożsamości społecznej i przywództwa są wynikiem wielu procesów, które pojawiają się w trakcie procesu socjalizacji. Ludzie przechowują w pamięci idee skutecznego przywódcy, które odnoszą do różnych zachowań i wizerunku menedżerów kreowanych m.in. w międzynarodowych organizacjach. W artykule zaprezentowano idee i wyniki różnych badań międzynarodowych istniejące w literaturze podejmującej taką problematykę oraz wyniki pilotażowych badań własnych na temat oczekiwań wobec globalnych liderów organizacyjnych funkcjonujące w Internecie. W uwarunkowaniach przedstawionych w artykule tworzone są relacje przywódcze o globalnym zasięgu. Prowadzone badania są próbą określenia znaczenia zmian społeczno-kulturowych w procesie tworzenia modelowych oczekiwań wobec globalnych przywódców organizacyjnych i pokazania podobieństw i różnic zależnych od kontekstu występowania relacji przywódczej.


Słowa kluczowe


przywódca globalny, przywództwo organizacyjne, oczekiwania społeczne, kontekst kulturowy

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Alvesson M. (2002), Understanding Organisational Culture, Sage, London.

Bjerke B. (2004), Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Bjerke B., Mesjasz C., Hajdukiewicz A. (2004), Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce (in:) B. Bjerke, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Boal K., Hooijberg R. (2000), Strategic Leadership Research: Moving On, "Leadership Quarterly", 11(4).

Čater T., Lang R. (2011), Values and Leadership Expectations of Future Managers from Transforming Societies, Chemnitz University of Technology, http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl5/forschung/schriften/doc/16.pdf, accessed: 5.01.2013.

Cohen W., Levinthal D. (1990), Absorptive Capacity: a New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", 35, http://dx.doi.org/10.2307/2393553.

Feder B. (2013), Nowe źródła przywództwa, Akademia Przywództwa, Innowacji i Przedsiębiorczości, http://www.slideshare.net/akademialiderow/kiedy-lider-staje-si-przywdca, accessed: 20.06.2013.

Fiedler F., Garcia J. (1987), New Approaches to Effective Leadership: Cognitive Resources and Organizational Performance, Wiley, New York.

The Financial Times Ranking of Business Schools 2012, http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012/.

Ganster D. (2005), Executive Job Demands: Suggestions from a Stress and Decision-making Perspective, "Academy of Management Review", 3, http://dx.doi.org/10.5465/amr.2005.17293366.

Geertz C. (2000), The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York.

Grosse R. E. (2000), Thunderbird of Global Business Strategy, John Wiley & Sons, New York.

Haromszeki Ł. (2010a), Przywódca organizacyjny przyszłości (in:) S. Lachiewicz, A. Walecka (eds), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Politechnika Łódzka, Łódź.

Haromszeki Ł. (2010b), Przywództwo w czasie kryzysu (in:) T. Listwan (ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Haromszeki Ł. (2011), Etos przywództwa organizacyjnego, Przełomy w Zarządzaniu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, TNOiK, Toruń.

Haromszeki Ł. (2012a), Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego (in:) Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, vol. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, S. A. Witkowski, M. Stor (eds), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 249, Wrocław, 158-167.

Haromszeki Ł. (2012b), The Teaching of Leadership - Ways to Create Leaders in Selected Universities in the World, "Journal of Intercultural Management", vol. 4, no 3, September.

Haromszeki Ł. (2013), Talent Management as a Way to Explore and Create Organizational Leaders in the Three Sectors of the Economy: Polish Case in Context with other Central-Eastern European Countries, Proceedings of the Global Conference on International HRM - Penn State, State College.

Haromszeki Ł., Jarco P. (2012), Building a Proactive Attitude by Using ICT among Local Leaders in Developing Countries, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrocław.

Haromszeki Ł., Jarco P. (2013), Psychological and Social Competences Characteristic of Virtual Space Leader, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrocław.

Hesselbein F., Goldsmith M. (2006), The Leader of the Future: Vision, Strategies, and Practices for the New Era, Jossey-Bass, San Francisco.

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Hogg M. A., Martin R., Weeden K., Epitropaki O. (2001), Effective Leadership in Salient Groups: Revisiting Leader-member Exchange Theory from the Perspective of the Social Identity Theory of Leadership, University of Queensland, Queensland.

Johnson M. (2010), Leadership & Talent Development in International Organizations, "A CCL / AHRMIO Review of Current and Future Practice and Expectations Center for Creative Leadership", Association for Human Resources Management in International Organizations, http://www.ccl.org/leadership/pdf/capabilities/AHRMIO.pdf, January.

Kahai S. (2010), Yes, Leadership Changes in a Web 2.0 World, www.leadingvirtually.com/yes-leadership-changes-in-a-web-20-world/, May 11.

Kawka T. (2010), HR Business Partner - nowa rola menedżerska w funkcji personalnej (in:) T. Listwan, S. A. Witkowski (eds), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Koopman P. L., Maczynski J., Den Hartog D. N., Witkowski S. A., and 48 European co-authors (2001), Perception of Societal Culture and Preferred Leadership Styles in North/West and South/East European Countries, "Polish Journal of Applied Psychology", 1(1): 7-22.

Kożusznik B. (2005), Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kubasek N. K., Brennan B. A., Browne M. N. (2003), The Legal Environment of Business: A Critical Thinking Approach, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River.

Livermore D. A. (2009), Leading with Cultural Intelligence, AMACOM, New York.

Maczyński J., Wyspiański D. (2011), Differences on Organizational Practices and Preferred Leader Attributes between Polish Managers Studies in 2010/2011 and 1996/1997, L. Sułkowski (ed.), "Journal of Intercultural Management", 3(2).

Magwood J. D. (2011), No Comments, http://customerthink.com/global_socio_cultural_expectations_on_ethics, blog post by Dr. Johnny D. Magwood on September 3 (date of access: 15.11.2013).

Mumford M. D., Connelly S., Gaddis B. (2003), How Creative Leaders Think: Experimental Findings and Cases, "The Leadership Quarterly", 14: 411-432, http://dx.doi.org/10.1016/s1048-9843(03)00045-6.

Noone J. (2014), Generation Y: Are We Preparing Leaders to Deal with New Employee Expectations?, One World, Joseph Noone's blog, http://josephnoone.wordpress.com/global-teams-making-them-work/generation-y-are-we-preparing-leaders-to-deal-with-new-employee-expectations/, February.

Paine L. S. (1994), Managing for Organizational Integrity, "Harvard Business Review", March-April, 72(2): 106-117.

Schein E. H. (1992), Organizational Culture and Leadership, 2nd ed., Jossey-Bass, San Francisco.

Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Suchodolski A. (2010), Porównanie praktyk rozwoju pracowników w firmach polskich i międzynarodowych (in:) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, T. Listwan, S. A. Witkowski (eds), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Trompenaars F., Hampden-Turner C. (2002), Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Van den Akker L., Heres L., Lasthuizen K., Six F. (2009), Ethical Leadership and Trust: It's All about Meeting Expectations, "International Journal of Leadership Studies", vol. 5, iss. 2, School of Global Leadership & Entrepreneurship, Regent University, www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol5iss2/IJLS_vol5_iss2_akker_ethical_leadership.pdf.

Waldman D. A., Javidan M., Varella P. (2004), Charismatic Leadership at the Strategic Level: A New Application of Upper Echelons Theory, "The Leadership Quarterly", 15, http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.02.013.

Wanasika I. (2009), In Search of Global Leadership, "Journal of International Business and Cultural Studies", 1, February, http://www.aabri.com/manuscripts/08011.pdf.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0908