Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej

Paweł Niedziółka

Streszczenie


Kowenanty finansowe są coraz częściej stosowanymi narzędziami monitorowania kondycji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych. Ich wypełnienie jest potwierdzeniem realizacji projekcji finansowych będących podstawą udzielenia finansowania. Z kolei naruszenie pozwala na identyfikację w sposób obiektywny pogorszenia się kondycji ekonomiczno-finansowej dłużnika. W dobie coraz większej konkurencji w obszarze bankowości korporacyjnej należy spodziewać się intensyfikacji procesu implementowania kowenantów finansowych, gdyż służą one poprawie jakości monitoringu, ograniczają ryzyko operacyjne związane z udowodnieniem pogorszenia się bonitetu dłużnika jako podstawy wypowiedzenia umowy kredytowej, stanowią źródło dodatkowego dochodu dla banków oraz umożliwiają elastyczne dostosowanie ceny finansowania do poziomu ryzyka.

Słowa kluczowe


kowenanty finansowe, bankowość korporacyjna, ryzyko kredytowe, monitoring

Pełny tekst

PDF

Literatura


Achleitner A.K., Braun R. [2010], Structure and Determinants of Financial Covenants in Leveraged Buyout - Evidence from an Economy with Strong Creditor Rights, red. B. Hinterramskogler i F. Tappeiner, The Open Access Publication Server of the ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, CEFS Working Paper Series, nr 2009-15.

Dailami M., Hauswald R. [2003], The Emerging Project Bond Market: Covenant Provisions and Credit Spreads, World Bank Policy Research Working Paper nr 3095, Washington.

Denis D.J., Wang J. [2014], Debt Covenant Renegotiations and Creditor Control Rights, „Journal of Financial Economics", vol. 113, nr 3.

Gu Y., Mao C.X., Tian X. [2013], Creditor Interventions and Firm Innovation: Evidence from Debt Covenant Violations, Working Papers Series Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2329007; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2329007.

Hansen G. [2010], Wzmożone zainteresowanie kowenantami, http://inwestycje.pl/banki/banki__wzmozone_zainteresowanie_kowenantami;86956;0.html (dostęp: 11.03.2014).

Hornuf L., Reps M., Schäferling S. [2014], Covenants in European Investment-Grade Corporate Bonds, Working Papers Series Available, http://ssrn.com/abstract=2393291; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2393291.

Jiang J. [2012], How Does Managerial Entrenchment Affect Loan Covenant Violation?, Working Papers Series Available, http://ssrn.com/abstract=2386517; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2386517.

Kaszuba S. [2011], Współczesny bank korporacyjny jako partner przedsiębiorczości [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.

Niedziółka P. [2009], Problem opcji walutowych w Polsce w latach 2008-2009 - analiza z perspektywy sektora bankowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 95, SGH, Warszawa.

Śmieja N., Pauka M. [2013], Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVII, nr 3, Lublin.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140 poz. 939.

Wiatr M.S. [2013], Ryzyko w działalności bankowej [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2012 r. [2013], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1010