Zasady ładu korporacyjnego dla banków

Monika Marcinkowska

Streszczenie


W styczniu 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF. Dokument ten w znacznym stopniu uwzględnia bazylejskie dobre praktyki dla banków. W artykule przedstawiono istotę ładu korporacyjnego i znaczenie kodeksów dobrych praktyk. Zaakcentowano też specyfikę władztwa w bankach i wynikającą stąd potrzebę formułowania odmiennych zasad. Pokrótce scharakteryzowano zasady formułowane przez BCBS i UKNF. Na podstawie oświadczeń publikowanych przez polskie banki giełdowe przedstawiono zakres stosowania Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, a na podstawie wyników badań ankietowych omówiono przestrzeganie zaleceń płynących z bazylejskich dobrych praktyk. Pozwala to na wskazanie zakresu koniecznych usprawnień systemów ładu korporacyjnego w polskich bankach. W artykule sformułowano także uwagi dotyczące projektu kodeksu opracowanego przez UKNF.

Słowa kluczowe


banki, ład korporacyjny, kodeksy dobrych praktyk, samoregulacja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adams R., Mehran H. [2003], Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?, „Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review", April.

Bank Failure. An Evaluation of the Factors Contributing to the Failure of the National Banks [1988], Office of the Comptroller of the Currency, Washington, June.

Caprio G., Levine R. [2002], Corporate Governance of Banks - Concepts and International Observations [w:] Financial Sector Governance, red. R.E. Litan, M. Pomerleano i V. Sundararajan, Brookings Institution Press, Washington.

Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States [2002], Weil, Gotschal and Manges, January.

Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives [2011], red. W. Sun, J. Stewart i D. Pollard, Cambridge University Press, Cambridge.

Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Martínez Pería M.S., Mohseni-Cheraghlou A. [2012], Bank Regulation and Supervision around the World. A Crisis Update, Policy Research Working Paper 6286, The World Bank, December.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW [2012], Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations [1999], BCBS, BIS, Basel, September.

Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations [2006], BCBS, BIS, Basel, February.

Groeneveld J.M. (Hans), Llewellyn D.T. [2012], Corporate Governance in Cooperative Banks, European Association of Co-operative Banks, June.

Gup B.E. [2007], Corporate Governance in Banks: Does the Board Structure Matter? [w:] Corporate Governance in Banking. A Global Perspective, red. B.E. Gup, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.

Harm C. [2007], The Governance of the Banking Firm [w:] Corporate Governance in Financial Institutions, „SUERF Studies", nr 3.

Levine R. [2004], The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence, World Bank Policy Research Paper nr 3404, September.

Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Llewellyn D.T. [2002], An Analysis of the Causes of the Recent Banking Crises, „The European Journal of Finance", vol. 8, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/13518470110071182.

Jong A. de, DeJong D.V., Mertens G., Wasley Ch.E. [2005], The Role of Self-regulation in Corporate Governance: Evidence and Implications from The Netherlands, „Journal of Corporate Finance", vol. 11, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2004.01.002.

Marcinkowska M. [2013], Kapitał relacyjny banków, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Marcinkowska M. [2014], Corporate Governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mesjasz C. [2006], Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Ory J.N., Lemzeri Y. [2012], Efficiency and Hybridization in Cooperative Banking: The French Case, „Annals of Public and Cooperative Economics", vol. 83, nr 2.

Principles for Enhancing Corporate Governance [2010], BCBS, BIS, Basel, October.

Principles of Corporate Governance [1999], OECD, Paris.

Seidl D., Sanderson P., Roberts J. [2013], Applying the ‘Comply-or-Explain' Principle: Discursive Legitimacy Tactics with Regard to Codes of Corporate Governance, „Journal of Management and Governance", vol. 17, nr 3.

Todd A. [2010], Corporate Governance Best Practices [w:] Corporate Governance. A Synthesis of the Theory, Research, and Practice, red. H.K. Baker i R. Anderson, John Wiley and Sons, Hoboken.

Weimer J., Pape J.C. [1999], A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, „Corporate Governance: An International Review", vol. 7, nr 2.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF [2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeń.

Zielona księga. Unijne zasady ładu korporacyjnego [2011], Komisja Europejska, Bruksela, 5.04.2011, KOM(2011) 164.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1007