Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro

Katarzyna Kochaniak

Streszczenie


W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nas stabilnością depozytów gospodarstw domowych lokowanych w monetarnych instytucjach finansowych 16 krajów tzw. strefy euro. Jego celem jest ocena możliwości regulowania płynności podmiotów za pomocą jednolitych wspólnotowych rozwiązań (norm LCR i NSFR). Przedstawiono różnice w potencjale społeczeństw w zakresie kumulowania depozytów gwarantujących w opinii regulatora stabilność finansowania instytucji w warunkach zarówno normalnych, jak i skrajnych. Badano także przestrzenne zróżnicowanie preferencji gospodarstw domowych dotyczących terminu lokowania środków w zmiennych warunkach gospodarczych i finansowych. Wskazano siłę oddziaływania poszczególnych faz kryzysu finansowego na zmiany w wartościach gromadzonych w MIF depozytów.

Słowa kluczowe


depozyty gospodarstw domowych, depozyty detaliczne, instytucje kredytowe, monetarne instytucje finansowe, normy płynności, LCR, NSFR

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176, 27.06.2013.

Maddala G.S. [2007], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 176, 27.06.2013.

Statystyka ogólna [2004], red. M. Woźniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1005