Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Mikołajczyk

Streszczenie


W okresie przedkryzysowym banki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dużym stopniu dzięki finansowemu wsparciu kontrolujących ich banków, gwałtownie zwiększyły wartość udzielanych kredytów, szczególnie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Dynamika kredytów osiągała w niektórych krajach zawrotne tempo sięgające nawet 50% w skali roku, równocześnie jednak udział kredytów dla przedsiębiorstw w strukturze kredytów ogółem zmniejszał się, przykładowo w Polsce do poziomu ok. 30%. Celem artykułu jest analiza porównawcza tendencji w zakresie kredytowania przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz próba identyfikacji czynników, które wpłynęły na ich zróżnicowanie. Na podstawie jednostkowych danych finansowych banków dokonano weryfikacji hipotezy badawczej, że źródłem zróżnicowania były w większym stopniu czynniki makroekonomiczne w kraju goszczącym niż strategia przyjęta na poziomie międzynarodowych grup bankowych.

Słowa kluczowe


finansowanie przedsiębiorstw, kredyty bankowe, struktura kredytów, Europa Środkowo-Wschodnia

Pełny tekst

PDF

Literatura


Beck T., Büyükkarabacak B., Rioja F., Valev N. [2012], Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending across Countries, „The B.E. Journal of Macroeconomics", vol. 12, nr 1, http://dx.doi.org/10.1515/1935-1690.2262.

Boguszewski P., Lisowska M. [2012], Low Reliance on Credit Among Polish Firms: A Blessing in Disguise at a Time of Financial Crisis?, „Gospodarka Narodowa", nr 7-8.

Cecchetti S.G., Mohanty M.S., Zampolli F. [2011], The Real Effects of Debt, BIS Working Papers, nr 352.

CEE Banking Sector Report [2013], Raiffeisen Research, May.

De Haas R., Ferreira D., Taci A. [2010], What Determines the Composition of Banks' Loan Portfolios? Evidence from Transition Countries, „Journal of Banking and Finance", nr 34, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.005.

De Haas R., Lelyveld I. van [2010], Internal Capital Markets and Lending by Multinational Bank Subsidiaries, „Journal of Financial Intermediation", vol. 19, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfi.2009.02.001.

EU Banking Structures [2010], European Central Bank, Frankfurt.

Mikołajczyk K. [2014], Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis", nr 1(299), http://dx.doi.org/11089/210.

Money, Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe. 20 Years of Transition [2010], red. R. Matousek, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Popov A., Udell G.F. [2010], Cross-border Banking and the International Transmission of Financial Distress During the Crisis of 2007-2008, ECB Working Paper Series, nr 1203.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. [2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 roku [2014], Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Strebulaev I.A., Yang B. [2013], The Mystery of Zero-Leverage Firms, „Journal of Financial Economics", nr 109, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.02.001.

Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 [2014], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1008