Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego

Iryna Manczak

Streszczenie


Celem pracy jest omówienie procesów determinujących ewolucję miasta. Ma ona charakter przeglądowy. W pierwszej części miasto zostało potraktowane jako jednostka społeczno-urbanistyczna oraz geograficzna. Kolejno omówiono model ewolucji miasta. Zakłada on wchodzenie miasta w nowe stadium rozwojowe, w którym miejska jednostka osadnicza dąży do bycia innowacyjną. Interdyscyplinarny charakter opracowania uzasadnia wykorzystanie dorobku takich dyscyplin naukowych, jak ekonomia, geografia, socjologia oraz urbanistyka.

Słowa kluczowe


miasto, przestrzeń miejska, funkcja miasta, urbanizacja, ewolucja miasta, miasto innowacyjne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Beaujeu-Garnier J., Chabot G. [1971], Zarys geografii miast, PWE, Warszawa.

Brol R., Maj M., Strahl D. [1990], Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Broszkiewicz R. [1997], Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Cichy-Pazder E.M. [1998], Humanistyczne podstawy kompozycji miast. Wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne, Ośrodek Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Csáky M. [2010], Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtung - Wien und die urbanen Mieleus in Zentraleuropa, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar.

Czornik M. [2004], Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Dziewoński K. [1988], Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 138.

Florida J. [2010], Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Furman S. [2004], Polska w przestrzeni europejskiej: perspektywa miejska, „Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(17).

Gorzelak G., Smętkowski M. [2005], Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa.

Girard V. [1997], Uwagi ogólne i definicja marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Harańczyk A. [1987], Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 76, Kraków.

Harańczyk A. [2009], Krakowski obszar metropolitalny. Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Jałowiecki B. [2005], Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(19).

Jałowiecki B. [2007], Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa.

Karwińska A. [2008a], Socjologiczne problemy zarządzania miastem we współczesnej Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763.

Karwińska A. [2008b], Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa.

Kowalewski A. [2005], Przez metropolie do dobrobytu? „Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(19).

Kubicki P. [2010], Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamość, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Liszewski S. [1997], Przestrzeń miejska i jej organizacja [w:] Geografia. Człowiek. Gospodarka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Liszewski S. [2008], Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich [w:] Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Lozano E. [1990], Community Design and the Culture of Cities, Cambridge University Press.

Malarski S. [2000], Status prawno-administracyjny miasta w ustawodawstwie II i III Rzeczypospolitej [w:] Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

McCann E.J. [2004], Urban Political Economy beyond the „Global City", „Urban Studies", vol. 41(12), http://dx.doi.org/10.1080/00420980412331297555.

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku [2008], red. B. Jałowiecki, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Paleczny T. [2010], Miasto - „mikser" kulturowy [w:] Miasto między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, red. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Nowa karta ateńska. Wizja miast w XXI wieku [2003], Europejska Rada Urbanistów, Lizbona.

Parysek J.J. [2002], Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania transformacji przestrzenno-strukturalnej i rozwoju miast polskich w końcu XX wieku [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Paszkowski Z. [2011], Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.

Purchla J. [2011], Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności, Referat wygłoszony podczas Inauguracji 87. Roku Akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Kraków.

Runge A. [2012], Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne", nr 129.

Rykwert J. [2013], Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

Sassen S. [2005], The Global City: Introducing a Concept, „Brown Journal of World Affairs", vol. 11(2).

Short J.R., Kim Y.-H. [1999], Globalization and the City, Longman, London.

Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe [2011], red. M. Malikowski, S. Solecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Suliborski A. [2010], Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szromnik A. [1982], Modelowanie przestrzennych układów działalności handlowej w miastach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 53, Kraków.

Szromnik A. [2011], Miasto innowacyjne w strategiach pozycjonowania jednostek osadniczych, Studia KPZK PAN, Warszawa.

Szymańska D. [2007], Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

Taylor R. [2002], European Cities in the World City Network [w:] The European Metropolis 1920-2000, red. H. van Dijk, Proceedings of a Conference at The Centre of Comparative European History, Berlin.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz.U. nr 166, poz. 1612, ze zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.

Wilk W. [2007], Miasto jako miejsce [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Yeoh B.S.A. [1999], Global / Globalizing Cities, „Progress in Human Geography", vol. 23(4).

Zimmermann C. [2000], Die Zeit der Metropolen. Urbanisierung und Großstadtentwicklung, Fischer Taschenbuch Verlag, Franfurkt am Main.

Zuziak Z. [2008], O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1103