Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru

Halina Guzik, Wojciech Strzelczyk

Streszczenie


W artykule zwrócono szczególną uwagę na zagospodarowanie turystyczne jako jeden z istotnych elementów megaproduktu jednostki terytorialnej, który stanowi ważny czynnik ekonomiczny rozwoju produktu turystycznego obszaru/miasta. Celem artykułu jest wyjaśnienie roli zagospodarowania turystycznego w ocenie produktu turystycznego obszaru/miasta oraz ukazanie ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią turystyczną. Artykuł jest próbą przedstawienia kwestii dotyczących turystyki i produktu turystycznego obszaru w kontekście marketingu terytorialnego, który staje się szczególnie istotny w ramach podnoszenia przewagi konkurencyjnej regionu.

Słowa kluczowe


turystyka, zagospodarowanie turystyczne, megaprodukt, terytorialny produkt turystyczny

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bosiacki S. [2010], Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów markowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, Szczecin.

Butowski L. [1993], Baza hotelowa w wielkim mieście europejskim: wielkość, rozmieszczenie przestrzenne, struktura, „Problemy Turystyki", vol. XVI, nr 3.

Butowski L. [1996], Duże miasta europejskie jako obszary recepcji turystycznej, KPZK Biuletyn I.174, Warszawa.

Defert P. [1988], Nouvelle réflexions sur le Taut de fonction touristique, Téoros. Revue de recherche en tourisme, 7,3, Wydawnictwo Université du Québec à Montreal.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2005], Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.

Kompendium wiedzy o turystyce [2002], red. G. Gołembski, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań.

Kornak S.A., Rapacz A. [2001], Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Kotler Ph., Brower J., Makers J. [1999], Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Kowalczyk A. [2000], Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. [2000], Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa.

Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju [2005], red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

Markowski T. [1997], Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Myrdal G. [1959], Economic Theory and Under-developed Regions, Gerald Duckworth: London.

Niezgoda A. [2006], Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne, nr 24, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych [2007], red. T. Bajerowski, Educaterra, Olsztyn.

Regionalne aspekty rozwoju turystyki [1999], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rogalewski O. [1994], Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Schwichtenberg A. [2006], Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr 121, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Stiglitz J.E. [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szromnik A. [1997], Marketing turystyczny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Szromnik A. [2002], Marketing miast i regionów (marketing regionalny) - geneza, cechy i cele [w:] Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Turystyka [2007], red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, ze zm.

Wańkowicz W. [2010], Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych, Problemy ekonomiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego, PTG, Sosnowiec.

Wołek M. [2010], Marketing miasta poprzez sektor przedsiębiorczości. Cechy atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tczew, www.tczew.pl/pdf/tczew_prez_MW_6_10_2010.ppt (dostęp: 1.12.2013).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1202