Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa

Monika Musiał-Malagó

Streszczenie


Procesy suburbanizacji wokół polskich miast zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny. Skala tego zjawiska niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Przedmiotem analizy są przemiany, jakie dokonują się w wyniku procesu suburbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 2003-2012. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy między innymi zmian liczby ludności, wielkości i kierunków migracji, wielkości powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej z uwzględnieniem celu wyłączenia.

Słowa kluczowe


suburbanizacja, strefa podmiejska, ludność, migracje, Kraków

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bański J. [2002], Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, „Czasopismo Techniczne", www.igipz.pan.pl/en/zpz/banski/PDF/26_Banski_strefa_podmiejska.pdf.

Brzeziński C. [2011], Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.

Dziewoński K. [1985], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, „Przegląd Geograficzny" nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN, Warszawa.

Heffner K. [2011], Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.

Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 rok [2013], Instytut Rozwoju Miast, Kraków, http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_

komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/20140123_monitoring__mieszkaniowy_2012.pdf.

Jurek J. [1991], Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, Seria Geografia, nr 52, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Koter M. [1985], Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 5, Łódź.

Lisowski A., Grochowski M. [2009], Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/ekspertyzy/strony/default.aspx.

Liszewski S. [1987], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, „Przegląd Geograficzny", nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN.

Nowak M., Skotarczyk T. [2010], Zarządzanie miastem - studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego [2003], Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, t. II.

Więcław-Michniewska J. [2006], Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wójciak E. [2013], Grunty w strefie podmiejskiej, powiat krakowski i wielicki, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, Kraków, www.mrn.pl.

Zborowski A. [2002], Współczesne procesy urbanizacyjne w Małopolsce [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole.

Zborowski A., Raźniak P. [2013], Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu. Studia miejskie, Opole.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205