Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki

Piotr Serafin

Streszczenie


W artykule poddano analizie użytkowanie wybranych typów małomiasteczkowej przestrzeni publicznej - rynku, otoczenia muzeów (kopalni), parków, przestrzeni sakralnej, przestrzeni rekreacyjnej. Celem badań było oszacowanie wartości m.in. estetycznej, historycznej, emocjonalnej, rynkowej wyróżnionych przestrzeni oraz identyfikacja konfliktów przestrzennych zachodzących w ich otoczeniu na terenie jednego z bardziej rozpoznawalnych małych miast kraju - Wieliczki. W badaniach potwierdzona została mała wyrazistość badanych przestrzeni publicznych (z wyjątkiem Kopalni „Wieliczka"), które mogłyby nadawać tożsamości miastu i służyć powstawaniu więzi społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe


przestrzeń publiczna, waloryzacja przestrzeni publicznych, Wieliczka, małe miasta, ład przestrzenny

Pełny tekst

PDF

Literatura


Czornik M., Twardzik M., Gibas P., Polko A. [2012], Ocena gospodarowania zasobami przestrzennymi [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

Lorens P. [2010], Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.

Markowski T. [2010], Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych - wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku, red. A. Harańczyk, T. Kudłacz, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Z. Szymli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Pancewicz Ł. [2010], Prywatyzacja przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.

Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego [1992], red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych [2010], red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wyd. Urbanista, Gdańsk.

Program rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata 2007-2015 [2014], http://img.iap.pl/s/498/206843/Dokumenty/Program_Rewitalizacji2007-2015.pdf (dostęp: 2.02.2014).

Radwańska M. [2007], Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Rydz E., Szymańska W. [2007], Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka [2008], Biuro Rozwoju Krakowa SA, Kraków.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1207