Analiza procesów kształtujących łańcuch wartości przedsiębiorstwa

Jolanta Walas-Trębacz

Streszczenie


W obecnych czasach przedsiębiorstwa są zmuszone określać i zmieniać kreowanie wartości dla klienta. Ważnym etapem w analizie łańcucha wartości przedsiębiorstwa jest identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzenie ich oceny ze względu na skuteczność i efektywność ich osiągania, co jest możliwe dzięki ustaleniu i opracowaniu określonych miar i sposobów pomiaru wyniku procesów. Celem opracowania jest przedstawienie jednego ze sposobów zwiększania wartości przedsiębiorstwa, który polega na analizie procesów składających się na łańcuch wartości przedsiębiorstwa. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia: proces, system procesów oraz zarządzanie procesami, a także zdefiniowano łańcuch wartości i ukazano strukturę kształtujących go procesów. Zaprezentowano metodykę analizy procesowej, na którą składają się takie etapy, jak: określenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wskazanie roli procesów w tworzeniu wartości dodanej dla klienta, pomiar i ocena rezultatów procesów oraz określenie propozycji doskonalenia procesów.

Słowa kluczowe


proces, zarządzanie procesami, metodyka analizy procesowej, łańcuch wartości, struktura łańcucha wartości

Pełny tekst

PDF

Literatura


Biazzo S., Bernardi G. [2003], Process Management Practices and Quality System Standards. Risks and Opportunities of New ISO 9001 Certification, „Business Process Management Journal", nr 2.

Bitkowska A. i in. [2011], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.

Blaik P. [2001], Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.

Błoński M., Kondracki K. [2004], Zarządzanie na przełomie wieków, Wydawnictwo Hays Personel, Warszawa.

Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Champy J. [2003], X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Cyfert S. [2006], Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Cyfert S. [2012], Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie", nr 3.

Drucker P. [1976], Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa.

Edwards S.C., Braganza A., Lambert R. [2000], Understanding and Managing Process Initiatives: A Framework for Developing Consensus, „Knowledge and Process Management", vol. 7, nr 1.

Gay C.L., Essinger J. [2002], Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Hammer M. [1999], Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hammer M., Champy J. [1996], Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.

Handfield R. [1995], Reengineering for Time-based Competition, Benchmarks and Best Practices for Production. R&D and Purchasing, Quorum Books, Westport Connecticut.

Hofman M. [2007], Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Horowski W., Kononowicz Ł. [2002], Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5.

Kale V. [2001], SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice.

Kaplan R.S., Norton D.P. [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kotler Ph. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Lisiecka K., Czakon W. [2002], Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 928, Wrocław.

Logistyka. Teoria i praktyka [2011], red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa.

Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa [2007], red. B. Woźniak-Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Manganelli R., Klein M. [1998], Reengineering - metoda usprawnia organizacji, PWE, Warszawa.

Margherita A., Klein M., Elia G. [2007], Metrics-Based Process Redesign with the MIT Process Handbook, „Knowledge and Process Management", vol. 14, nr 1.

Muller R., Rupper P. [2000], Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. [2004], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Obłój K. [2002], Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.

Olszewska K. [2003], Reorientacja na procesy a kryzys przedsiębiorstwa [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Peppard J., Rowland P. [1997], Re-engineering, Gebethner i Spółka, Warszawa.

Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.

Procesy i projekty logistyczne [2008], red. S. Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Romanowska M. [2001], Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

Rummler G., Brache A. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.

Skrzypek E. [2002], Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Skrzypek E., Hofman M. [2010], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Sopińska A. [2004], Procesowa organizacja przedsiębiorstwa [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Stabryła A. [2007], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Strategiczne zarządzanie kosztami [2006], red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny [2009], red. J. Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.01