Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa

Jolanta Walas-Trębacz

Streszczenie


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów zwiększania wartości przedsiębiorstwa poprzez identyfikację i ocenę struktury jego łańcucha wartości. W artykule wskazano przesłanki, które przyczyniają się do konieczności zwiększenia zainteresowania badaniem łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Główną częścią opracowania jest zaprezentowanie metodyki analizy łańcucha wartości poprzez charakterystykę jej poszczególnych etapów, a mianowicie: identyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów przedsiębiorstwa, analizy procesów tworzących łańcuch wartości przedsiębiorstwa, analizy kosztów procesów w istniejącej konfiguracji łańcucha wartości, oceny zasobów i kompetencji w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa oraz badaniu relacji przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości. Ważnym aspektem w analizie łańcucha wartości jest ustalenie zestawu kryteriów, które pozwolą na ocenę funkcjonowania istniejącego modelu biznesu z punktu widzenia procesu zaspokajania potrzeb klienta oraz procesu tworzenia wartości z pozycji kosztów i efektywności podejmowanych działań.

Słowa kluczowe


łańcuch wartości, model łańcucha wartości, metodyka analizy łańcucha wartości, analiza procesowa przedsiębiorstwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Beliczyński J. [2011], Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta [w:] Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Wydawnictwo MFiles.pl, Kraków.

Biazzo S., Bernardi G. [2003], Process Management Practices and Quality System Standards. Risks and Opportunities of New ISO 9001 Certification, „Business Process Management Journal", nr 2.

Błoński M., Kondracki K. [2004], Zarządzanie na przełomie wieków, Wydawnictwo Hays Personel, Warszawa.

Bratnicki M. [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Christopher M. [2000], Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.

Czakon W. [2003], Operacyjne rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości, „Przegląd Organizacji", nr 9.

Cyfert S. [2006], Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Cyfert S. [2012a], Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie", nr 3.

Cyfert S. [2012b], Role organizacyjne w zarządzaniu granicami - propozycja definiowania i wyniki badań empirycznych [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, MFiles.pl, Kraków.

Dunning J.H. [1995], Reappraising of the Eclectic Paradigm in the Age of Alliance Capitalism, „Journal of International Business Studies, vol. 26, nr 3.

Edward C., Braganza A., Lambert R. [2000], Understanding and Managing Process Initiatives: A Framework for Developing Consensus, „Knowledge and Process Management", vol. 7, nr 1.

Gorynia M. [1998], Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, „Ekonomista", nr 4.

Grant R.M., Baden-Fuller Ch. [2004], A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal of Management Studies", vol. 41.

Grant R.M. [2011], Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Hofman M. [2007], Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Horowski W., Kononowicz Ł. [2002], Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5.

Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. [2011], Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.

Jesionek R. [2007], Globalne łańcuchy wartości, „CIO - Magazyn Dyrektorów IT", nr 3.

Kafel T. [2002], Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 593, Kraków.

Kaleta A. [2000], Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Kaplan R.S., Norton D.P. [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kotler Ph. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Latusek-Jurczak D. [2011], Zarządzanie międzyorganizacyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Logistyka, Teoria i praktyka [2011], red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa.

Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa [2007], red. B. Woźniak-Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Macias J. [2009], Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji", nr 12.

Matwiejczuk R. [2010], Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, Przegląd Organizacji", nr 5.

Obłój K. [2002], Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.

Peck H. [2005], Drivers of Supply Chain Vulnerability: An Integrated Framework, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 35, nr 4.

Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.

Procesy i projekty logistyczne [2008], red. S. Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Rutkowski K. [2000], Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Skrzypek E., Hofman M. [2010], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B. [2000], Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.

Sopińska A. [2004], Procesowa organizacja przedsiębiorstwa [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Stabryła A. [2007], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Stabryła A. [2012], Zarządzanie procesowe [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, red. A. Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Strategiczne zarządzanie kosztami [2006], red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Strategor [2001], Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.

Szymura-Tyc M. [2004], Wartość dla klienta w teorii wyboru, zachowań konsumentów i marketingu [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Szymura-Tyc M. [2006], Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Świerczek A. [2007], Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka", nr 1.

Thompson J.L., Richardson B. [1996], Strategic and Competitive-Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, „Management Decision", nr 2.

Walas-Trębacz J. [2004], Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 5, Tarnów.

Walas-Trębacz J. [2012], Znaczenie analizy łańcucha wartości dla organizacji [w:] Metody badania i modele organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.

Webb J., Glie Ch. [2001], Reversing the Value Chain, „Journal of Business Strategy", nr 3-4.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.02