Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa

Monika Chlipała

Streszczenie


Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego zarządzeń starosty i marszałka województwa z uwzględnieniem ich rodzajów oraz nadzoru i kontroli. Charakter prawny zarządzeń wydawanych przez te organy nie jest jednorodny. Można wśród nich wyróżnić zarządzenia będące aktami normatywnymi administracji o charakterze wewnętrznie lub powszechnie obowiązującym (akty prawa miejscowego) oraz zarządzenia jako akty wewnętrznie obowiązujące pozbawione cech normatywności. Zróżnicowanie dotyczy także podstaw prawnych upoważniających do wydawania zarządzeń, którymi są przepisy zawarte w ustawach o samorządzie powiatowym lub samorządzie województwa oraz ustawach materialnoprawnych. W artykule wskazano, że w obowiązującym ustawodawstwie regulacje dotyczące zarządzeń starosty (marszałka województwa) są niewystarczające, co uzasadnia sformułowanie postulatów de lege ferenda. Akty te, oprócz wydawania decyzji administracyjnych, stanowią podstawową formę działania starosty (marszałka województwa) w celu wykonywania powierzonych im zadań.

Słowa kluczowe


źródła prawa administracyjnego, zarządzenia starosty, zarządzenia marszałka województwa, nadzór, kontrola

Pełny tekst

PDF

Literatura


Błaś A. [2010], Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, wyd. XIII, Kolonia Limited, Wrocław.

Chrapusta M., Gruca K. [2011], Zarządzenia organów wykonawczych gmin jako przedmiot nadzoru bieżącego [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec i M. Mączyński, Wolters Kluwer, Warszawa.

Dąbek D. [2007], Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa.

Garlicki L. [2012], Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego [w:] System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t. II, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Jaworska-Dębska B. i in. [2013], Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.

Lewicka R. [2009], Znaczenie tzw. nieformalnych źródeł prawa w działaniach administracji publicznej [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki i A. Dybała, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa.

Ochendowski E. [2009], Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. 8, TNOiK, Toruń.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 982/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz.U. nr 177, poz. 1729.

Ura E., Ura E. [2009], Prawo administracyjne, wyd. 8, LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 2012, nr 1137, poz. 1448.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362 ze zm.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415 ze zm.

Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. nr 31, poz. 206 ze zm.

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 182, poz. 1228.

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 czerwca 2001 r., sygn. akt II SA/Kr 1797/99, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Lu 505/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Po 712/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Zimmermann J. [2010], Prawo administracyjne, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa.