Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego

Magdalena Małecka-Łyszczek

Streszczenie


Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia zadania publicznego oraz wskazanie możliwych podziałów i modeli rozkładu zadań. Ponieważ współcześnie ustrój administracji publicznej kształtują zasady subsydiarności i decentralizacji, uwagę poświęcono przede wszystkim zadaniom publicznym wykonywanym na poziomie poszczególnych struktur samorządu terytorialnego. W rozważaniach odwołano się do literatury przedmiotu, obowiązujących regulacji prawnych (zarówno na gruncie konstytucyjnym, jak i ustawodawstwa zwykłego) oraz orzecznictwa dotyczącego analizowanej problematyki.

Słowa kluczowe


zadanie publiczne, samorząd terytorialny, zadanie własne, zadanie zlecone

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bandarzewski K. [2005], Komentarz [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. P. Chmielnicki, LexisNexis, Warszawa.

Biernat S. [1994], Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Boć J. [2007], Prawo administracyjne, Kolonia-Limited, Wrocław.

Dolnicki B. [2012], Samorząd terytorialny, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Dylus A. [1994], Zasada pomocniczości a transformacje systemu gospodarczego [w:] Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Kontrast, Warszawa.

Garlicki L. [2012], Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.

Grążawski M., Małecka-Łyszczek M. [2002], Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.

Izdebski H. [2011], Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.

Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Jaworska-Dębska B. [2013], Klasyfikacja zadań samorządu terytorialnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Niewiadomski Z. [2011a], Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa.

Niewiadomski Z. [2011b], Zadania samorządu terytorialnego [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.

Sarnecki P. [2002], Zakres działania i funkcje Rady Ministrów [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Zakamycze, Kraków.

Schneider L. [1983], Subsidiare Gesellschaft, Paderborn.

Stahl M. [2011], Wykonywanie zadań publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administrujących [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.

Stasikowski R. [2009], O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), „Samorząd Terytorialny", nr 7-8.

Stec J. [1998], Kryteria podziału zadań i kompetencji w państwie zdecentralizowanym (na kanwie prac nad nowym modelem terytorialnego ustroju Polski), „Casus", nr 7.

Ura E. [2012], Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.

Zacharko L. [2000], Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Zimmermann J. [2012], Prawo administracyjne, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.