Przyczyny i skutki kryzysu finansowego: sporne kwestie teoretyczne

Anna Staszel

Streszczenie


W artykule starano się zebrać poglądy różnych ekonomistów na temat przyczyn powstawania kryzysów finansowych na świecie i ich skutków. Przedstawiono także stanowiska metodologów nauk ekonomicznych wobec przemian zachodzących we współczesnej ekonomii. W pracy omówiono również skrótowo przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego XXI w., osadzając je w modelu H. Minsky'ego oraz skutki kryzysu wraz z działaniami różnych instytucji w odpowiedzi na ten kryzys. Głównym celem artykułu jest nakreślenie spornych kwestii teoretycznych prezentowanych przez takich ekonomistów, jak: H. Minsky, P. Krugman, Ch. Kindleberger i J. Stiglitz, oraz skonfrontowanie ich poglądów i racji.

Słowa kluczowe


kryzys finansowy, model ekonomiczny, interwencjonizm, liberalizm

Pełny tekst

PDF

Literatura


Blaug M. [2005], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.

Central Bank Governance and Financial Stability [2011], Bank for International Settlements, Basel.

Engels F., Marks K. [1949], Dzieła wybrane, t. 1, KiW, Warszawa.

Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2010 [2010], Frankfurt am Main.

Feldman R., Stern G. [2004], Too Big to Fail: The Hazards of Bank Bailouts, Brooking Institute Press, International Edition.

Friedman M. [1987], Quantity Theory of Money [w:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Macmillan, London.

Gut P. [2006], Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.

Kindleberger Ch. [1999], Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa.

Kołodko G.K. [1999], Od szoku do terapii, Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.

Krugman P. [2001], Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa.

Kaczmarek T.T. [2009], Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa.

Marx K., Engels F. [1964], The Communist Manifesto, Monthly Review Press, New York.

Minsky H. [2008], Stabilizing an Unstable Economy, McGraw-Hill International Edition, New York.

Nawrot W. [2009], Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.

Piaszczyk A. [2011], System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa.

Pokojska A. [2008], Zmiany w rachunkowości banków nie zakończą kryzysu finansowego, „Gazeta Prawna" z 13.10.

World Economic Outlook [2008], Financial Stress, Downturns and Recoveries, International Monetary Fund, Waszyngton.

Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [2010] red. B. Micherda, Kraków.

Raport o stabilności systemu finansowego [2003], NBP, Warszawa.

Scousen M. [2007], The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes, M.E. Sharpe, Armonk.

Sedláček T., Orrell D. [2012], Zmierzch homo economicus, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.

Sosenko K. [2008], Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stiglitz J.E. [2006], Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, PWN, Warszawa.

Stiglitz J.E. [2007], Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.

World Economic Outlook [2008], Financial Stress, Downturns and Recoveries, International Monetary Fund, Waszyngton.

Youngson R. [2005], Błędy uczonych, Amber, Warszawa.

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym [2012], red. J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, CeDeWu, Warszawa.