Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna

Jacek Pera

Streszczenie


Właściwe zarządzenie ryzykiem - z wykorzystaniem teorii finansów behawioralnych - przyczyni się do tego, że racjonalny inwestor dokona właściwego wyboru (w warunkach ryzyka) i, decydując się na inwestycję, oszacuje minimalny poziom ryzyka i otrzyma jak największą stopę zwrotu. Jednym z efektów zarządzania ryzykiem jest jego dywersyfikacja. Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów zmniejszania globalnego poziomu ryzyka. Działanie to prowadzi do „wygładzenia linii kapitału", a tym samym istotnie przyczynia się do poprawy długoterminowej stopy zwrotu z inwestycji. Inwestorzy wykazują skłonność do łączenia poziomu ryzyka i jego dywersyfikacji z poziomem oczekiwanego dochodu, ponieważ maksymalizacja użyteczności jest proporcjonalna do wartości pieniężnej. Zarządzanie ryzykiem oraz jego dywersyfikacja pozostają w koniunkcji z modelem Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna.

Słowa kluczowe


ryzyko, dywersyfikacja, model Neumanna i Morgensterna, oczekiwana użyteczność, inwestor

Pełny tekst

PDF

Literatura


Czerwonka M., Gorlewski B. [2002], Finanse behawioralne - zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Jajuga K. [1996], Rynek kapitałowy - Inwestycje finansowe, PWN, Wrocław.

Johnson B.B. [2004], Risk Comparisons, Conflict and Risk Acceptability Claims, „Risk Analysis", vol. 24, nr 1.

Matuszczak W. [2005], Finanse behawioralne, MBA, WSPiZ im. Z. Koźmińskiego w Warszawie, nr 1(72), styczeń-luty.

Olsen R. [1997], Investment Risk: The Experts' Perspective, „Financial Analysts' Journal", vol. 53(2).

Tyszka T. [2004], Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Weber M., Camerer C. [1998], The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis, „Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 33(2).

Zielonka P. [2006], Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.