Definicyjne i metodyczne problemy rentowności

Konrad Stępień

Streszczenie


Jednym z nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest pomnażanie bogactwa (kapitału) właścicieli. Podstawowym zaś miernikiem stopnia realizacji tego celu jest rentowność. W literaturze ekonomicznej różnie rozumiane jest pojęcie rentowności. Wielu autorów utożsamia rentowność z osiąganiem zysku przez przedsiębiorstwo, czego nie można uznać za prawidłowe. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia znaczenia pojęcia rentowności, a także przedstawienie praktycznych problemów związanych z prawidłowym pomiarem rentowności przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe


rentowność, definicje, pomiar rentowności, analiza finansowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.

Bednarski L. [2002], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Burzym E. [1971], Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.

Dębski W. [2005], Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Dobija M. [2002], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gabrusewicz W. [2005], Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.

Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E. [2001], Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.

Nowak E. [2005], Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.

Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.

Ostaszewski J. [2001], Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.

Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).

Sierpińska M., Jachna T. [2011], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Siudek T. [2004], Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Stępień K. [2008], Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Szczepaniak P. [2010], Rentowność operacyjna i ryzyko operacyjne przedsiębiorstw (na przykładzie sektorów pozafinansowych w latach 2004-2009), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 142, Poznań.

Walczak M. [1999], Analiza rentowności przedsiębiorstwa (podejście tradycyjne i współczesne), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.

Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Waśniewski T., Skoczylas W. [1993], Analiza rentowności przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" nr 9.

Współczesna analiza finansowa [2004], red. B. Micherda, Zakamycze, Kraków.