Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych

Ewa W. Babuśka

Streszczenie


W artykule zaprezentowano problematykę zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. Przedstawienie tego zagadnienia zostało poprzedzone zarysem istoty i standardów kontroli zarządczej, dotyczących zarządzania ryzykiem w tych jednostkach. Zarządzanie ryzykiem jest procesem, obejmującym etapy: zrozumienia wykonywanej działalności, identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, oceny punktowej, hierarchizacji ryzyka i zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem pokazano na przykładzie Sądu Rejonowego X. Oceniono także funkcjonowanie kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych.

Słowa kluczowe


kontrola zarządcza, standardy kontroli zarządczej, jednostki sektora finansów publicznych, zarządzanie ryzykiem, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka

Pełny tekst

PDF

Literatura


Babuśka E.W. [2012], Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych [w:] Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Domagalski P. [2011], Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, „Finanse Sektora Publicznego", nr 1.

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.

Mazurek A., Knedler K. [2010], Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Handikap, Warszawa.

Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje [2004], HM Treasury, www.hm-treasury.gov.uk

Puchacz K. [2010], Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.

Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. Streszczenie dla kierownictwa [2004] The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o., Warszawa.

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce [2004]. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.