Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków

Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora

Streszczenie


Jednym z najczęściej wdrażanych znormalizowanych systemów zarządzania jest systemem zarządzania jakością funkcjonujący zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001. Wdrożenie praktycznych metod i narzędzi zarządzania, pomagających utrzymać standard oferty na odpowiednim poziomie, pozwala zyskać przekonanie, że przedsiębiorstwo ma na celu ciągłe doskonalenie swoich produktów i procesów. Działania związane z funkcjonowaniem systemu ISO 9001 skupiają się wokół 8 zasad zarządzania jakością tworzących podstawy norm z rodziny ISO 9000. W artykule przedstawiono realizację 8 zasad zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, w których zaprzestano certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania jakością. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w organizacjach, w których wdrożenie systemu zarządzania jakością uwarunkowane było chęcią poprawy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykorzystywanie 8 zasad zarządzania jakością jest oceniane pozytywnie i traktowane jako przydatne narzędzie pomagające w codziennej realizacji celów. Z kolei w przedsiębiorstwach, w których system zarządzania został wdrożony pod przymusem - jako warunek konieczny, korzystanie z 8 zasad zarządzania bardziej przeszkadza niż pomaga.

Słowa kluczowe


ISO 9001, zasady zarządzania jakością, rezygnacja z certyfikacji, TQM

Pełny tekst

PDF

Literatura


Cichosz M. [2005], Logistyczna obsługa klienta [w:] Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Hamrol A. [2005], Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.

Kafel P., Sikora T. [2004], Badania motywów wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością, Konferencja naukowa nt.: „Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską", red. J. Żuchowski, Radom.

Kafel P., Nowicki P., Sikora T. [2013], System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji, „Problemy Jakości", nr 10.

Łunarski J. [2008], Zarządzanie jakością, standardy i zasady, WNT, Warszawa.

Łyko A., Szewczyk P. [2012], Postrzeganie przez pracowników produkcyjnych i administracyjnych przydatności zasad zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 63a.

PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania.

Projekt normy: ISO 9001:2015. Quality management systems - Requirements, 3.06.2013 r.

Salerno-Kochan M. [2010], Przegląd systemów zarządzania [w:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wawak S. [2011], Zarządzanie jakością - podstawy, systemy i narzędzia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.