Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań

Jarosław Świda

Streszczenie


W artykule zaprezentowano psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów w starszym wieku oraz ich wpływ na projektowanie warstwy wizualnej opakowania. Scharakteryzowano specyfikę zachowań rynkowych starszych konsumentów wynikającą ze zmian psychologicznych, jakie zachodzą w procesie starzenia się oraz zaproponowano wskazówki do projektowania warstwy wizualnej opakowań uwzględniających specyficzne potrzeby tej grupy nabywców.

Słowa kluczowe


zachowania konsumenta, starszy konsument, opakowanie, warstwa wizualna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bombol M., Słaby T. [2011], Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Bradley D.E., Longino C.F. [2003], How Older People Think about Images of Aging in Advertising and the Media, „Generations", vol. 25, nr 3.

Carstensen L.L., Charles S.T. [1998], Emotion in the Second Half of Life, „Current Directions In Psychological Science", nr 7.

Draaisma D. [2010], Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

East R., Wright M., Vanhuele M. [2011], Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa.

Falkowski A., Tyszka T. [2006], Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Gajewski S. [1997], Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Garbarski L. [2001], Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.

Gilmartin J.J. [2014], Boomers & Older Consumers are Online - Reduce the Frustration Quotient, http://www.comingofage.com.

Hartman J. [2012], Rynek senioralny - kraina łagodności, „Marketing w Praktyce", nr 8.

Izdebski P., Polak A. [2008], Regresja czy progresja. Emocje w procesie starzenia się, „Gerontologia Polska", t. 16, nr 1.

Jachnis A. [2007], Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. [2011], Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2006], Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Mather M., Canli T., English T. [2004], Amygdala Responses to Emotionally Valenced Stimuli in Older and Younger Adults, „Psychological Science", nr 15.

Niezgoda A., Jerzyk E. [2013], Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 777, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32.

Pradeep A.K. [2011], Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Przybyłowski K. et al. [1998], Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Rozwadowska B. [2002], Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Studio EMKA, Warszawa.

Rudnicki L. [2011], Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.

Styś M. [2006], Konsument bez metryki, „Marketing w Praktyce", nr 6.

Szymczak J., Ankiel-Homa M. [2007], Opakowania jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Szukalski P. [2012], Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych [w:] Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych, Warszawa.

Światowy G. [2006], Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.

Świda J. [2013], Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, „Biuletyn Opakowaniowy" nr 7 (109).

Świtała M. [2011], Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Woźniak J. [2012], Neuromarketing. Wygraj wojnę o umysł klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Zaltman G. [2008], Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Żurawicki L. [2010], Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer, New York.