Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych

Patrycja Brańka, Artur Hołuj

Streszczenie


Gospodarowanie przestrzenią w dużym mieście jest procesem skomplikowanym, gdyż uczestniczy w nim wielu aktorów. Pojawiają się  problemy przestrzenne i ekologiczne, które wywoływane są głównie przez zdywersyfikowane pojmowanie dostępnej przestrzeni. Autorzy poprzez analizę wybranych aspektów potencjału Krakowa pokazali jego miejsce w Polsce. Ponadto poddano analizie uzyskane informacje w granicach administracyjnych Miasta Krakowa podczas badań ankietowych. Końcowa ocena uwypukla stanowisko przedstawicieli władz poszczególnych dzielnic dotyczące sposobów i jakości zagospodarowania przestrzennego w mieście. Przeciwstawiono także „zrozumienie" mieszkańców Krakowa oraz ich zainteresowanie zmianą w przestrzeni wynikającą bezpośrednio z opracowań planistycznych oraz decyzji administracyjnych.

Słowa kluczowe


planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, dokumentacja planistyczna, zmiana gospodarcza

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brańka P., Hołuj A. [2012], Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Badania Młodych Naukowców, Kraków (umowa nr 192/KGR/2 i 3/2011/MN/021).

Couch C., Petschel-Held G., Leontidou L. [2007], Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK.

Fogel P. [2012], Wskaźniki oceny polityki I gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 250, Warszawa.

Gurran N. [2011], Australian Urban Land Use Planning. Pinciples, System and Practice, 7 ed., University Press, Sydney.

Hołuj A. [2012], Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych. STUDIA KPZK PAN nr CXL, cz. II, red. A. Harańczyk, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Hołuj A., Hołuj D. [2010], Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej, STUDIA KPZK PAN nr CXXXI, red. T. Kudłacz, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Kolipiński B. [2011], Planowanie przestrzenne w Polsce - analiza krytyczna, STUDIA KPZK PAN nr CXXXIX, red. T. Markowski, P. Żuber, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Monitor Polski z 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.

Kresl P.K. [2007], Planning Cities for the Future: The Successes and Failures of Urban Economic Strategies in Europe, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. [2012], Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX, Warszawa.

Niewiadomski Z. [2011], Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Newman P., Thornley A. [1996], Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, and Planning Project, Routledge, London.

Opinia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, o projekcie Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw, Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo" (druk sejmowy), uchwalona 1 października 2008 r., Warszawa 2008, GKUA/27/2008.

Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej jako elementu zintegrowanego planowania kraju, Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przyjęte na XV posiedzeniu Komisji 26 listopada 2010 r., Warszawa, GKUA/29/2010, wersja elektroniczna.

Sosnowski P. [2011], Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Lexis­Nexis, Warszawa.

Steiner R.F., Butler K. [2007], Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, New Jersey.

Śleszyński P. [2006a], Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P. [2006b], Szczegółowa interpretacja stanu zagospodarowania prac planistycznych w gminach na koniec 2004 roku wraz z analizą możliwych czynników wpływających na ten stan. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P. [2007], Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2006 roku. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury, w Ministerstwie Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P. (koordynacja) [2012], Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.

Szymańska D. [2007], Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012, poz. 647, t.j.