Warunki stosowania analogia legis

Aneta Kaźmierczyk

Streszczenie


W artykule zaprezentowana została możliwość stosowania przepisu czy normy prawnej do przypadku podobnego, lecz przez przepisy prawa nieunormowanego Omówiono samo pojęcie analogia legis oraz przesłanki warunkujące możliwość zastosowania tego rodzaju wnioskowania. Poruszona została problematyka luki w prawie, a także ustalenia podobieństwa pomiędzy stanem faktycznym nieunormowanym i unormowanym przepisami. W dalszej kolejności wskazano okoliczności wykluczające stosowanie analogia legis. W artykule przedstawiono również w zarysie inne sposoby wnioskowania z norm.

Słowa kluczowe


prawo cywilne, interpretacja przepisów, wykładnia, stosowanie prawa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S. [1988], Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa.

Hofmański P., Zabłocki S. [2011], Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Wolters Kluwer, Kraków.

Longchamps de Berier R. [1922], Wstęp do nauki prawa cywilnego, Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Mastalski R. [1989], Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Nawrot O. [2007], Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa.

Nazar M. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6

Nowacki J. [1966], Analogia legis, PWN, Warszawa.

Nowacki J. [2000], Analogia legis a sprawiedliwość legalna [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego [2010], red. A. Kaźmierczyk, Difin, Warszawa.

Postanowienie SN z dnia 25 maja 2001 r., WA 15/2001, „Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2001, nr 10, poz. 19.

Radwański Z. [1982], Problemy metodologiczne dogmatyki prawa cywilnego [w:] Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., red. J. Wróblewski, Ossolineum, Wrocław.

Smoktunowicz E. [1970], Analogia w prawie administracyjnym, PWN, Warszawa.

Stefaniuk K. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6.

Stelmachowski A. [1984], Wstęp do teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa.

Uchwała SN z dnia 26 września 1969 r., III CZP 8/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 97.

Uchwała SN z dnia 11 października 1991 r., III CZP 37/91, OSNCP 1992, nr 4, poz. 50.

Waśkowski E. [1936], Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Izba Adwokacka, Warszawa.

Wyrok SN z dnia 25 listopada 1997 r., III CKN 264/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 83.

Wyrok SN z dnia 23 marca 1999 r., II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187.

Ziembiński Z. [1980], Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa.

Zoll F. [1984], Prawo cywilne w zarysie, t. I, Księgarnia Powszechna, Kraków.