Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego

Adam Stabryła

Streszczenie


Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy funkcjonalności jako uniwersalnej metodyki badawczej, odniesionej zarówno do systemów organizacyjnych i technicznych, jak i ekonomiczno-społecznych. Podbudową metodologiczną analizy funkcjonalności jest podejście funkcjonalne, którego istotą jest badanie systemów przede wszystkim ze względu na spełniane przez nie funkcji. Podejście funkcjonalne ma swe rozwinięcie w różnych rodzajach metodyki i stanowi klamrę spinającą badania diagnostyczne z projektowaniem. W niniejszym artykule analiza funkcjonalności została pokazana w formule metodyki diagnostycznej, ukierunkowanej na ocenę wskaźnikową i punktową.

Słowa kluczowe


funkcjonalność, koszt spełniania funkcji, normalizacja, ocena agregatowa, kategoryzacja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bąk A. [2004], Metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Bertalanffy L. von [1976], Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów [w:] Ogólna teoria systemów, red. G.J. Klir, WNT, Warszawa.

Martyniak Z. [2002], Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

May M. [2003], Business Process Management. Integration in a Web-enabled Environment, FT Prentice Hall, London.

Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Prognozowanie w technice [1978], red. J.R. Bright i M.E.F. Schoeman, WNT, Warszawa.

Schwaninger M. [2006], Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.

Smith H., Fingar P. [2007], Business Process Management. The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa FL.

Stabryła A. [2005], Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2005, nr 3.

Stabryła A. [2011], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stabryła A. [2012a], Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności zmian, cz. 2, red. J. Rokita, GWSH, Katowice.

Stabryła A. [2012b], Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 880, Kraków.

Szreder M. [2004], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.

Szwabowski J., Deszcz J. [2001], Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Walesiak M., Bąk A. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.