Projektowanie strategii zarządzania

Mariusz Sołtysik

Streszczenie


Współczesne badania nad poszukiwaniem formuły projektowania strategii przedsiębiorstwa koncentrują się na problematyce rozwoju i restrukturyzacji. Dominują w tych badaniach podejścia uniwersalistyczne, marketingowe i ekonomiczno-finansowe. Są one ukierunkowane na sposoby osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, rozwój zrównoważony, dotyczą m.in. wyboru sektorów i segmentów rynku, źródeł finansowania, alokacji środków pieniężnych. Celem artykułu jest przegląd podejść do projektowania, przedstawienie uniwersalnej wykładni strategii zarządzania oraz przegląd etapów projektowania strategii zarządzania z uwzględnieniem programu działalności globalnej oraz projektowania zmiany organizacyjnej.

Słowa kluczowe


projektowanie, strategia, zarządzanie, przedsiębiorstwo

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.

Ansoff H.I. [1984], Implanting Strategic Management, Prentice-Hall International, London.

Berkun S. [2006], Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice.

Boyd H.W., Walker O.C., Larreche J.C. [1995], Marketing Management. A Strategic Approach with a Global Orientation, Irwin, Chicago.

Filipiak B. [2000], Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusz, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Frąckiewicz L.J. [2001], Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M. [1994], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Kaplan R.S., Norton D.P. [2006], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.

Kisielnicki J. [2008], MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.

Krick E.V. [1975], Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, WNT, Warszawa.

Krupski R., Niemczyk J. [2009], Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.

Krupa K. [2003], Ewolucja proces zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje, Łódź.

Mikołajczyk Z. [1998], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. [2009], Strategic Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, A Division of Simon & Schuster Inc, Henry Mintzberg Ltd, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel.

Mintzberg H., Quinn J.B. [1991], The Strategy Process: Concepts, Context, Cases, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.

Obłój K. [1988], Koncepcje strategii organizacyjnej, „Przegląd Organizacji", nr 11.

Obłój K. [1998], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.

Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Patzak G. [1982], Systemtechnik - planung komplexen innnovativers Systeme, grundlagen, methoden, techniken, Springer Verlag, Berlin.

Pierścionek Z. [1996], Strategie rozwoju formy, PWN, Warszawa.

Pierścionek Z. [2007], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Projektowanie organizacji instytucji [1998], red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Prymon M. [1999], Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław.

Rokita J. [2003], Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.

Romanowska M. [2004], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Sajkiewicz A. [2000], Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.

Schlesinger F. i in. [1999], Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Shapiro C. [2007], Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.

Sielicki A. [1980], Projektowanie jako przedmiot badań cybernetycznych [w:] Projektowanie i systemy - zagadnienia metodologiczne, red. W. Gasparski, D. Miller, Ossolineum Wrocław.

Sikorski C. [1988], Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, PWE, Warszawa.

Skalik J. [1996], Metody i techniki organizatorskie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Stachowicz-Stanusch B. [2000], Krótki przewodnik po szkołach formułowania strategii, „Przegląd Organizacji", nr 1.

Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Stabryła A. [2007], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa.

Stabryła A., Trzcieniecki J. [1980], Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Stoner J.A.F. [1997], Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa.

Suszyński C. [2003], Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Thompson J.L., Strickland A.J. [1992], Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin Homewood.

Van de Ven A.H., Poole M.S. [1995], Explaning Development and Change in Organizations, Academy of Management Review, nr 6.

Waters D. [2001], Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wrzoska W. [2004], Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

Zieleniewski J. [1982], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.

Zarządzanie procesami restrukturyzacji: koncepcje - strategie - analiza [2012], red. R. Borowiecki, A. Jaki, KEiOP, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.